Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Moutbereiding uit Tarwe.

Onder al de graansoorten die zich tot de moutbereiding eigenen, neemt ontegensprekelijk de tarwe, om hare gemakkelijke behandeling en bijzonder wegens haren rijkdom aan gistingsvaardige en voedzame stoffen, den eersten rang in.

Volgens de kleur kan men de tarwe in drij groepen verdeelen :

1. De witte.

2. » roode.

3. » gele.

De witte melige tarwe is in 't algemeen verweg de geschiktste tot het bereiden van mout; daarop volgt de melige roode (harde en weeke) en de gele of Amerikaansche tarwe.

Het zij ook nog gezegd, dat men altoos de Zomer- boven de Wintertarwe moet verkiezen.

De Egyptische tarwesoorten zijn onovertrefbaar voor de moutbereiding.

Als ongeschikt zijn al de glazige- en zeer eiwitrijke soorten, zooals die van Zuid-Rusland, Syrië en La Plata.

De Indische en vooral de Egyptische tarwe ontbreekt het bijna nooit aan onreinigheden, zooals : aarde, zaden en hulzen ; daarenboven bevatten zij dikwijls nog eene ontzaggelijke menigte door den Calander half of geheel uitgevreten korrels. Het gehalte der Egyptische tarwe aan aarde ligt gewoonlijk tusschen 4-10 %, terwijl dit der Indische niet meer als 3-5 % bedraagt, doch deze laatste bevat gewoonlijk meer zaden, hulzen en uitgewreten korrels. Al deze onreinigheden moeten, voor dat de tarwe op den moutvloer komt, door ziften en wasschen verwijderd worden. De meeste uitgewreten korrels hebben hun kiemvermogen daarom nog niet verloren, het diertje laat meestal de olieachtige kiemling ongeschonden en tast alleen het Endosperma aan, waar zich de zetmeelachtige lichamen en de Albumen bevinden. Ik heb tarwe van Egypte en Delhi verarbeid, waarvan bijna de helft door het insect aangetast was en die niettemin nog een kiemvermogen van 94-96 °/0 bezat. Zulke granen verhitten zich gedurende het lageren veel gemakkelijker als de andere, bijzonder als dezelve wat hoog opgetast liggen ; het insect vermeerdert zich dan op onrustwekkende wijze.

Het is aan te prijzen zulke granen in « Silos » te bewaren, waar men dezelve goed kan verluchten. Ligt zulke inrichting niet bij de hand, zoo is het noodig het graan dikwijls om te scheppen. Het is ook een zeer loonende arbeid, ja eene vereischte zelfs,

4

Sluiten