Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tarwe, nadat ze een trieur en ventilator gepasseerd heeft, nog eens duchtig te wasschen, want het stof en de aarde bevat eene menigte van allerhande bacteriën en schimmelsporen, welke later gedurende het kiem- en gistingsproces hunne verderfelijke werkingen beginnen. Men wascht de tarwe op de volgende wijze: het graan wordt eerst 3^4 uren te weeken gezet in eenen bak met-sterk conischen bodem; dan laat men het door eene wijde opening in een uit twee goten samengesteld waschmachien af. De bovenste goot is ongeveer 3 met. lang, l/s meter breed en even zoo diep. Door deze goot beweegt zich eene sterke drijfspil (Transportschnecke) waardoor het graan met het vuil water tot aan het andere einde gevoerd wordt. Daar bevindt zich zijdelings eene gewone afvoergoot, waardoor alles in eene tweede goot, ietwat lager en zijdelings de eerste, gevoerd wordt. Genoemde goot is van dezelfde grootte als de eerste, bevat ook eene drijfspil en bestaat van onder, tot op eene hoogte van 40 centim., uit sterke, geslipte ijzerplaat, waardoor het vuil water wegstroomt. Over de voorste helft dezer goot bevinden zich, tien centimeters van elkaar verwijderd, twee doorboorde buizen waardoor het water zich in machtige stralen op het graan stort. De andere helft dient alleenlijk tot het afdroppelen laten van het graan. Door dees waschmachien kan men 20,000 kgr. zeer vuile tarwe in 10 a 12 uren wasschen.

Het vuile water loopt in groote vergaarputten, waar men het door bezinken laten van de vaste stoffen scheidt.

Het weeken der tarwe vordert veel minder tijd als dit der gerst, doch vaste bepalingen van den duurtijd laten zich niet geven; het hangt, zooals bij alle andere graansoorten, af van de natuur en de hoedanigheid van het graan, van het water en van de temp. van hetzelve. In 't algemeen kan men zeggen, dat de harde soorten langer moeten weeken als de zachte. •

De Egyptische witte Daïra is bij 10 a 120 Cels. gewoonlijk na 18 uren weekrijp; de gewone Saïdi, na 20 a 25 uren, en de roode Daïra na 24 a 28 uren. Voor de andere soorten tarwe, zooals : Delhi, Bombay, Oregon, Walla-Walla, Nieuw-Zeeland, enz. duurt het weeken 30 a 36 uren. Om weekrijp te zijn, moet de tarwe 40 a 42 °/0 water inhouden als men haar op den vloer, en 43 a 44 % als men haar in eene pneumatische mouterij mouten wil.

Empirische aanhalingspunten om de weekrijpheid vast te stellen zijn : bij het drukken op de uiteinden van de korrel, tusschen wijsvinger en duim vastgenomen, mag de korrel niet meer steken

Sluiten