Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door eenige speciaalfirmas gebouwd. Deze soort van eesten, waarbij de verwarming door direct onder den doek liggende stoombuizen geschiedt, zijn alleen daar rationneel, waar groote hoeveelheden afdamp, welke op geene andere wijze kan uitgebaat worden, ter vervoeging staan.

De oude eesten der stokerij en der brouwerij zijn met direct vuur. Kleine veranderingen, er in den loop der jaren aan toegebracht, hebben ze tot geschikte toestellen gemaakt.

De primitiefste eest der brouwerij heeft den vorm van een omgekeerde pyramied, bezit in vele gevallen zelfs geen eigen dak, doch ligt meestal onder het dak eener schuur, waaronder de warmte zich vrij verdeelt en waar derhalve bijna geen trok is. Deze eest heeft vooreerst eene verbetering ondergaan in het opzetten van een eigen en laag dak, met goede trekschouw of gek, dat met in elkaar geschroefde planken langs de binnenzijde goed dicht gemaakt is. Eene andere verbetering bestaat hierin dat men den eestdoek niet meer zoo dicht bij het vuur plaatst, doch er hem circa 5 met. van verwijdert. Verder heeft men niet al de trokgaten onder het vuur, doch ook eenige boven hetzelve laten uitmonden. De instroomende lucht wordt op deze wijze plotselings en sterk verhit, zet zich uit, en daar er onophoudend versche lucht binnendringt, ontstaat er onder den doek eene zekere drukking, waardoor de lucht gemakkelijk door de laag mout passeert. In de schouw is een beweegbaar slot aangebracht, hetwelk men op het einde van het droogproces sluit, om het mout gedurende een zekeren tijd aan een hooge warmtegraad bloot te stellen, met het doel er eene genoegzame hoeveelheid roostingsproducten resp. aromatische stoffen in te doen ontstaan.

Het is ook goed onder de trekschouw een ontvangbak op te hangen,om de zich tegen de wanden verdichtende damp te beletten als waterdroppels terug op het mout te vallen. In geval van slechten trok, kan men in de schouw een vuur plaatsen, daardoor wordt de lucht uitgezet, waarbij dan een sterkeren trok ontstaat. Nog beter is het den eest van een machienalen aspirator te voorzien, zooals de eest der stokerij; dan kan men veel dikker laden en is het drogen ook veel sneller afgeloopen.

De oude rookeesten der belgische stokerij zijn eveneens van eenvoudigen bouw. Zij hebben maar eenen droogbodem, welke circa 3 V» meters boven den van talrijke luchtgaten voorzienen scheutenzolder gelegen is.

Het coaksvuur, dat circa 2 met. onder den scheuteneest gelegen is, meet ongeveer r met. vierkant, hetzelve is ommuurd en mondt

Sluiten