Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i voet boven den bodem van den scheuteneest uit; daar loopt het in eene ijzeren schouw van circa i 'A met. hoog uit; deze schouw voert de heete gassen onder eene groote ijzeren plaat, welke i meter van den droogdoek verwijderd hangt.

Om regelmatig gedroogd mout te verkrijgen, zijn voor de stokerij de gewone coaksvuren boven de coaksgruisvuren van Perret te verkiezen, om de goede reden dat de eesttemp. door eerstgenoemde zich veel beter en gemakkelijker laat reguleeren dan door laatstgenoemde vuren.

De beste dezer eesten zijn ingericht dat men de verhitte lucht te samen met de verbrandingsgassen bij middel van sterke, door machienenkracht beweegbare aspirators door de 15 a 17, soms ook wel 25 centimeters dikke moutschicht trekken kan. Tot dit einde is het pyramidevormig dak langs de binnenzijde met ineengeschroefde en wel met vernis of verf onderhouden planken goed dicht gemaakt. Het spitse uiteinde van het dak eindigt in een torentje, waarin een sterke koperen aspirator gedurende het drogen in onafgebroken snelle beweging wordt gehouden. Op deze eesten heerscht, 75 centim. onder het vlechtwerk waargenomen, van het begin tot het einde eene temp. van 50 a 6o° Cels. In het mout zelf, zoolang dit niet droog is, blijft de temp. tusschen 33 a 38° Cels.; zoohaast het niet vochtig meer aanvoelt, stijgt de temp. op 45 a 50° Celsius.

Gedurende het werkelijk droogproces, dat is, tot wanneer het mout handdroog is, hetgeen gewoonlijk na 16 a 18 uren het geval is, wordt het graan 2 a 3maal per uur gekeerd. Daarna wordt de warmte zooveel mogelijk gestuit, hetgeen door afdekken van het vuur bij middel van assche, door het sluiten der schouwschuiven ofwel daardoor geschiedt dat in het midden van den eest het graan weggeschept wordt, zoodat de warmte rechtstreeks naar den aspirator gevoerd wordt. De temp. daalt dan gewoonlijk op 30 a 40° C. en het drogen wordt nog 4 a 6 uren voortgezet (stokerijmout).

Een gedurige waarneming van den warmtegraad is hoogst noodig, en moet snel en gemakkelijk van den werkman welke de vuren onderhoud, kunnen waargenomen worden. Het is beter de temp. der lucht onder het vlechtwerk dan die in het mout zelf te bepalen. Geschiedt dit altoos aan dezelfde plaats en in dezelfde evenwijdigheid van het vlechtwerk, dan heeft men maar eenmaal noodig het verschil tusschen deze warmte en die in het graan vast te stellen, om dan zelf de temp. te bepalen welke aangehouden moet worden om de goede warmte in het mout te hebben.

Sluiten