Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geconcentreerder beslagen kan. Onder de oude stokerijwet leverde het fijn malen van het graan twee groote voordeelen op, ten eerste : men won meer alcohol per kilogr. gestort ameldonk en ten tweede, men had een veel grooter rendement per hectol. gistingsruimte.

De verkleinering van het graan kan in natten zoowel als in droogen toestand geschieden. De verkleinering in drogen toestand gebeurt het meest door maalsteenen, alsook door fijn geribde hardstaalwellen. Van alle soorten van maalsteenen zijn de witte of Fransche verweg de beste, zij malen het graan sneller en fijner en zijn niet zoo snel onbruikbaar ais de andere. Soms gebeurt het, dat men een Franschen steen als looper en een andere (b. v. een Duitsche) als ligger gebruikt.

Tegenwoordig brengt men ook goede kunststeenen in den handel.

Bij het malen moet men oppassen dat het meel niet te warm wordt, hetgeen soms bij een te eng stellen der steenen of der wellen, of bij een te hoog watergehalte van het maalgoed gebeurt. Door een te warm malen wordt de diastase en andere eiwitstoffen' aangegrepen. Men voorkomt een te warm loopen, zonder het meel te moeten vergroven, door de steenen goed te ventileeren, ze scherp te houden en langzaam te malen. Met een paar Fransche steenen van 140 centim. doormeter kan men op deze wijze goed 600 a 700 kgr. graan (maïs moet vooraf gebroken worden) per uur malen.

Wat het malen met cylinders of rollen betreft, kan men zeggen dat dezelve een schoon gelijkmatig fijn meel leveren en betrekkelijk koud malen, doch dat hun voortbrengstvermogen, vooral voor wat het malen van maïs betreft, achteruit staat voor dit der steenen. De verkleinering in natten toestand geschiedt in moutmelkapparaten door maalschijfpompen, door pletmachienen met hardgeutstaal- of met Grünsteinwalsen en door excelsiormolens.

Het moutmelkapparaat is niet alleen in de spiritusfabrieken op zijne plaats, doch ook in de Weenergistfabrieken laat het zich met voordeel gebruiken. Bij de gistfabrikatie volgens het oude stelsel, moet het groenmout mogelijk fijn gemalen zijn, zoodat ook de pellen eene verkleinering ondergaan hebben, anders vormt er zich een te dikke hoed bij de gisting, waardoor het opstijgen der gist zeer belemmerd wordt. Het krachtverbruik van het Bohm'sche moutmelkapparaat wordt gemiddeld op 4 paardenkracht geschat.

Sluiten