Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgegeven door boekgeleerden of lessenaarprofessors — al zijn het nog zulke beroemde geleerden — als onfaalbaar of als dienstig voor de praktijk te aanzien. Zoo worden de volgende versuikeringsproeven van een beroemde fransche geleerde in de leerboeken voor gistingindustries opgenomen :

Bij 6o° C. vormt het moutdiastase 82 °/o maltose en 18 °/o dextrine

,63°»»» » 68 » » » 32 » »

» 64-68° » » » » 34j5 » » » 65,5 »

)> 68-70° » » » " 17,4 » » » 82,6 »

Deze cijfers hebben noch voor den brouwer noch voor den alcoholfabrikant eenige waarde; integendeel, zij brengen den vakman geheel op het dwaalspoor.

Nu zal men mij vragen, waarom voornoemde resultaten geene waarde voor de praktijk hebben; wel om de eenvoudige reden, dat die proeven genomen zijn met eene 2 procents zetmeelopl. in plaats van met eene 14 a 17 procentsopl. zooals de wort in de brouwerij. Men moet wel weten dat de versuikeringsènzymen — en ook de andere enzymen — van het mout tegen hooge temperaturen veel beter bestand zijn als zij zich in eene geconcentreerde, dan wel als zij zich in eene verdunde suikeroplossing bevinden.

Ziehier eenige proeven om de ware werking der diastase gedurende het versuikeringsproces in de brouwerij vast te stellen :

. Ofi

J-H £3

N° -g'C 100 dl. gevorm-

der óM bestaanuit^ WERKWIJZEN.

proef J £ rrT:—~tz:—7~~

H <u Maltose Dextrin

!ioo kg. Rigamout werden in éénmaal met 400 liters water van circa 70° C. vermengd, zoodat het beslag eene temp. van 60° C. bezat. Van deze temp. af werden in 10 min. tijds de opgegeven warmtegraden bereikt door de massa, onder voortdurend roeren, met indirecten stoom te verwarmen.

I 100 kg. Rigamout werden in éénmaal met 400 I liters water van 6o° C. vermengd, zoodat het

6 77 76 24 \ beslag eene temp. van 50° C. bezat; 15 minuten

7 78 74 26 J staan gelaten, dan in 5 min. op 68° C. en in ver-

8 80 73 27 j dere 10 min. op de aangegeven temp. gebracht,

f en 1 '/j uur staan gelaten. Na 5 minuten was er l reeds geen zetmeel meer aantoonbaar.

Sluiten