Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoohaast mogelijk gedronken worden, zij kunnen de hoogere temp. der restauratiekelders niet lang uithouden.

Eenige speciaal bovengistige bieren, zooals Leuvens en Seef, moeten nog veel sneller verbruikt worden; doch bovengistige gerstebieren, zooals de Antwerpsche, welke maar eenige dagen in de brouwerij verbleven hebben, verbeteren nog veel door liggen in koele, frissche en luchtige herbergkelders.

Er zijn middelen om het bier houdbaar te maken, ja, onbegrenst houdbaar, doch zij die op een toevoegen van chemicaliën berusten, die de levensuitingen der bierorganismen hemmen, zijn onnatuurlijk en niet toegelaten. Een natuurlijk en toegelaten middel om het bier houdbaar te maken, is het « Pasteuriseren », doch zulk bier is nooit zoo bekomelijk en smakelijk als het niet behandeld of frisch bier.

Voor men tot het aftappen overgaat, moet het vat ten minste een tweetal dagen op de stelling liggen, om alle opgeroerde stoffen weder goed te laten bezinken. Het vat moet gedurende het verblijf in den kelder goed gesloten worden om het koolzuur in het bier te doen oplossen en het alzoo parelender, schuimender, smakelijker en bewaarbaarder te maken. Indien het bier zeer wijd vergist en weinig parelend is, dan doet men goed het met circa 5 % in gisting verkeerend jongbier, of nog beter met 3 % suikerkrausen te versnijden, en het in een goed gesloten vat een tijd op eene koele plaats te laten liggen.

Het doel dat men hier door het toevoegen van krausen beoogt kan ook — en nog sneller — bereikt worden door het gebruik maken van vloeibaar koolzuur. Indien men het bier in een koelen kelder gedurende 4 dagen onder een koolzuurdruk van s/io atm. zet, dan zal dit koolzuur genoeg opgelost hebben om met eer op de gewone wijze te kunnen vertapt worden.

Het vloeibaar koolzuur kost tegenwoordig rond de 0,50 fr. per kilogr.

De oudste en eenvoudigste vertappingswijze is deze waarbij men het glas direct en zonder meer onder de kraan aan het vat vult. Deze doenwijze is in Duitschlands eerste bierstad München nog algemeen in zwang; het vat, dat zooeven uit de brouwerij of uit den koelen kelder der herberg komt, wordt in de zaal onder de oogen van den verbruiker vertapt. Voor groote lokalen met veel kalandisie is deze vertappingswijze de beste; het bier heeft geene lange leidingen te doorloopen, en vooraleer zijne temperatuur Ln het warmer lokaal begint te stijgen is het vat alreeds leeg.

Sluiten