Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men versuikert het eerste treksel bij 65" C.; het tweede bij 67° C. en wascht met water van 70° C. af. Bij lage versuikeringstemperaturen worden er gemakkelijk vergistbare suikers gevormd.

In den kookketel houdt men de treksels of de worten bij 63 a 67° Cels. tot de afwassching geschied is. Bij deze temperaturen heeft er in den ketel dus nog eene verdere overvoering van Dextrine in Maltose plaats. Men stort 50 % maïs ofwel 50 °/0 suiker. Men kookt de wort gedurende 3 uren ; voegt bij het begin van 't koken 1 l/> °/0 beste Duitsche of Oostenrijksche hop toe en voor de laatste kookuur nog '/« °/0 van dezelfde hopsoort. Men maakt ook gebruik van Islandsche mos in den ketel. Laat de heete wort over V» % fijnste Engelsche hop loopen.

Tot de gisting neemt men gezonde, wijd vergistende gist en voegt gedurende de verkoeling der wort per 10 hectol. derzelve 350 gr. bi-phosfaat van potassche en 150 gr. bi-phosfaat van magnesia toe. Deze stoffen zetten de gist tot sterke vergisting aan en maken de gistcellen zwaar, zoodat ze zich wel uit het bier afzetten. Antisepticas mogen in geen geval gedurende de gisting gebruikt worden.

Als men dees bier met ander bier versnijden wil, zoo moet dit vóór de klaring en eenige dagen voor het aftrekken op flesschen geschieden. Door vermengingen, gelijk van welken aard, ontstaan er na min of meer korten tijd altijd neerslagen. Klaren op houtspanen is boven alle andere stelsels te verkiezen.

Van flesschenbieren zwaarder dan 90 Balling, ben ik geen voorstaander.

Eenige ervaringen bij de bierfabrikatie gedurende 1914-1915.

Verbazend groot zijn de ervaringen opgedaan in het brouwvak gedurende deze jaren ; nood scherpt het verstand, zegt een spreekwoord, en dit is hier zeer waar gebleken. Allerhand, proeven werden er door de brouwers aangesteld, waarvan vele tot een onverhoopte goede uitslag geleid hebben. Veel vooroordeel en wantrouwen is daarbij ook ten gronde gegaan.

Eerst en vooral is het gebleken dat men met allerhande voordeel een hoog percentage suiker (rietsuiker, invertsuiker en glucose) tot de bierbereiding kan aanwenden. Het bier houdt zich langer, is klaarder en schuimhoudender en voor fiesschenbier is het zelfs veel beter geschikt dan de echte moutbieren.

Zelfs zijn er goede bieren bereid uit enkel suiker, hop en wat oudbier of Lambik. Een toevoegen van weinig moutscheuten —

Sluiten