Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhitting van dit oxydatieproduct, verliest het zeer gemakkelijk één molecuul water en gaat daardoor in Saccharine over.

Door opname van een molecuul water, gaat het weer in het o-sulfamide van benzoëzuur over, dat niet zoet smaakt.

De zekerste methode om Saccharine in het bier te bepalen is wel die, waarbij men de gezochte stof zooals ze werkelijk is uit het bier haalt; zulke methode bestaat (de methode van Prof. Jorissen) doch zij wordt wegens hare omslachtigheid bijna nooit gebruikt. Men gebruikt liever de methoden waarbij men het Saccharine ofwel in salicylzuur ofwel in zwavelzuur overvoert.

Bij deze methode gebruiken vele chemisten permanganaat van potasse, om sommige (niet alle) andere stoffen te oxydeeren en af te scheiden. Doch, zooals hiervoren aangehaald is, kan men onder zekere omstandigheden door oxydatie met permanganaat saccharine vormen.

Men moet altijd in acht nemen dat bier geen enkelvoudig samengestelde drank is, dat er zelfs meer dan 200 verschillende chemische verbindingen in aanwezig zijn ; en dat er op heel natuurlijke wijze stoffen in voorkomen die tot de groepen der saccharinevormende verbindingen behooren, onder andere het Benzoëzuur uit de harssen en het Hordenine uit de moutscheuten.

Met saccharine verwante stoffen, die ook in het setherextract overgaan, zijn onder andere : Salicylzuur, Benzoëzuur, Looizuur, Galluszuur, Resorcine, Protocatechuzuur, O-Amidobenzoëzuur of Anthranilzuur, O-Nitrobenzoëzuur (beide deze bezitten eveneens een tamelijk zoete smaak), Tyrosine, Pyrocatechin en Hordenine.

Salicylzuur kleurt zich door ijzerchloried = violette.

Resorcine » » » » __ »

Protocatechuzuur » » » » _ groen, door

toevoegen van een weinig soda = blauw, dat later in rood overslaat.

Tyrosine kleurt zich 'n zwavelzuur door ijzerchloried= violette. Pyrocatechin kleurt zich door een weinig ijzerchloried = blauwgroen, dat door bicarbonaat van soda of door ammonia in 't rood overslaat.

Hoe gemakkelijk eene verbinding soms in eene andere overgevoerd kan worden, zij gezegd dat door verhitten van Saccharine met potasche, salicylzuur ontstaat; als daarbij ook nog harssen en tanninstoffen aanwezig zijn, kan er ook protocatechuzuur en pyrocatechine ontstaan.

Sluiten