Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel mogelijk vermengd en naar het tweede deel bevorderd dat iets of wat lager aangebracht is. Dees deel is van een dicht, horizontaal roerwerk uit ijzeren staven voorzien, dat de maïsbrei vervolmaakt en haar direct in het kookvat stuwt. Het voordeel van dees klein mengtoestel ligt voornamenlijk daarin, dat hierdoor doenlijkst vermeden wordt het vormen van klontjes die, zooals bekend is, gemakkelijk ontstaan indien meel rasch in veel warm water geschud wordt.

Men gebruikt pro iooo kgr. maïsmeel 1160 lit. water en kookt gedurende 38 a 45 min. bij eene temp. van ioo° C., waarna men de massa door lucht- of stoomdruk langs eene buis, die met een sterken exhaustor in verbinding staat, in de versuikeringskuip drijft. Deze beslag- en versuikeringskuip is langwerpig en bezit, op den kop gezien, den vorm van eene liggende go. Zij bezit een dubbele wand, waarvan dien langs de binnenzijde uit dikke koperplaat vervaardigd is; tevens bezit zij twee horizontale tegen elkaar opwerkende machtige roerwerken, waarom men dan ook de beslagkuip zulken vorm gegeveh heeft.

Elk roerwerk bestaat uit eene zeer sterke as, waarop dikke ronde ijzere stoven in meedere rijen spiraalvormig zijn aangebracht.

De ijzeren staven moeten zoo lang zijn, dat ze een weinig boven het beslag uitreiken.

Gedurende het ledigen van den cuiseur, brengt men het roerwerk en den exhaustor in snelle beweging, koelt terzelfder tijd met water langs den dubbelen wand en voegt ondertusschen een weinig mout toe. Als nu de temp. van 71 a 68° C. bereikt is voegt men het zeer fijn gemalen mout, dat zich in eene kast bevindt, langzaam en in gelijkmatige streep toe. Deze kast is, van goed reguleerbare schijfverrichtingen voorzien, en hare breedte strekt zich over de geheele lengte der versuikeringkuip uit, zoodat het moutmeel overal gelijkmatig toegevoegd wordt. Nadat het mengsel de temp. van 63° C. aangenomen heeft, laat men het roerwerk nog 15 min. werken, laat het beslag 5 min. rustig ter versuikering staan, zet daarna het roerwerk wederom in beweging en brengt de massa in een, voor zeer dik beslag geschikt koeltoestel, waarin men ze op de gistingtemp. afkoelt. Tegelijk met het wegpompen der versuikerde massa, voegt men langs eene sterke bruisch, die over de geheele lengte der versuikeringskuip aangebracht is, water toe op de wijze dat op x hectol. in 't geheel 28 a 31 1. water komen.

Sluiten