Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zal dan juist nog stijgruimte genoeg gelaten worden tot de vóórgisting.

Bij eene gistingsduur van 24 uren, laat men het beslag in de gistingkuip tot 29 a 30° C. verwarmen; bij eene gisting in 48 uren, houdt men het beslag de eerste 24 uren op 250 C. en de volgende uren op 28° C.; eindelijk in eene gisting van 70 a 90 uren, houdt men van den beginne af de temp. van 250 C. door waterkoeling vast.

Eene lage temp. is bij een lange gistingsduur en bij geconcentreerd beslag noodzakelijk, er wordt daardoor een beter product gewonnen en het verlies aan alcohol door oxydatie en verdamping aan de oppervlakte der vloeistof, is niet zoo groot als bij hoogere temperaturen. Zelf begrijpelijk is het, dat men met de gistingtemp. ook niet te laag gaan mag, wil men het rendement niet ongunstig beïnvloeden. Lagere aanvangstemp. als 230 C. is niet aan te raden.

Proeven in de groote praktijk desaangaande uitgevoerd, gaven den volgenden uitslag :

zeer gec. beslag 46 u. gegist bij 30° C. = 26,01. alc. a 50 v. °/0 per h. beslag

» » » 46 » » » 28° C. = 26,9 »»»»»»» » »

\ 24 » » » 250 C. \

» » » \ j = 27,4»»»»»»» » »

/ 22 » » » 280 C. )

» » » 46 » » » 230 C. = 26,5 »»»»»»» » »

matig» » 23 » » » 30° C. = 23,5 »»»»»»» » »

» » » 23 » » » 270 C. = 23,1 »»»»»»» » »

Na de voorgisting wordt de gistingskuip langzamerhand met water aangevuld. In een gistingsduur van 24 uren, om dezelve niet te vertragen, met water van 290 Cels. en in een gistingsduur van 46 uren of daarover, met water van gewone temp.. Hoe vroeger dit aanvullen geschiedt, des te beter voor de goede en snelle vergisting van 't beslag.

Voordat men de maïs met S02 behandelde, verarbeidde men haar in den beginne in ongedroogden toestand, doch later, nadat men ondervonden had dat de maïs bij het drogen voordeelige veranderingen onderging, zoodat zij beter maalde, minder viscositeit bezat, beter oploste en een kleiner volumen bij het beslagen innam, werd zij steeds in gedroogden toestand verarbeid. Van ongedroogde maïs moest men 200 kg. op de hiervoren opgegeven hoeveelheid minder storten, doch van de gedroogde kon men, alhoewel met meer moeite, zooveel storten als van met S02 behandelde.

Sluiten