Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden heeft. De lucht of de zuurstof verhoogt wel de vermeernering van gist, doch vermindert haar gistingsvermogen.

Ten laatste weze er ook nog eens op gedrukt, dat de gisting eene zeer gevoelige, naar vele kleine, dikwijls onbeachtzame bijzaken luisterende levensverrichting is. Zoo hebben onder andere de grootte en wijdte der gistingskuip, de stof waaruit zij gebouwd is en den luchttrek die in de kamer heerscht, invloed op het alcoholrendement, en dit meer bij zeer geconc. beslag dan bij dun beslag.

Men bouwt liefst koperen kuipen van ronden vorm, eerder groot in de hoogte dan wel in de breedte, en nooit grooter dan voor eene maceratie, dus, om ze in eenmaal te vullen.

Gedurende de gisting laat men de kuipen gedekt.

Vooraleer deze verhandelingen over de vroegere Belgische stokerij te sluiten, willen wij vooreerst nog eenige maandelijksche middencijfers opgeven der rendementen eener groote Belgische stokerij, die onder verschillige wetsbepalingen gearbeid heeft :

Jaar 1886 Jar.: 1887-88-89 en 90 Jaren 1891-92 en 93.

Gestort per hectol. : Gestort perhectol. Gestort:

rnaana 20,63 kg tarwemout, 1 en

12,20 kg. 21 kg. S02-mais 21 kg. S02-mais

gedroogde maïs 13 » tarwemout en 13 kg. tarwemout

Januari u — £ i4,io | 13,9i

Februari | — | 13,90 | 13,83

Meert ^ — j? 13.83 .c 13,97

APril 1 ~ -1 *3,72 -1 13.97

Mel g 13.07 g 13,47 g 13.95

Juni 5 13,08 s 13,50 3 13,75

T 1 ' 0 V0 O

Juli ^ 12,84 ^ 13,31 13,72

Oogst •- 12,97 •- 13,53 c —

September | 12,93 % i3)7I 2 _

October g 13,02 g 13,81 g —

November' -g 13,19 "g 13,86 -S —

December j " I3A9 " 14,06 " —

13

Sluiten