Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

destillatie onderworpen om eene zuiverder waar met fijneren smaak te bekomen.

Het rectificeren van den ruwenbrand (Flegma) geschiedde voordezen meestendeels in apparaten met vulketel, zooals den Savalle'schen, doch tegenwoordig geschiedt het bijna overal met de continueerlijke colonnenapparaten, zooals de Ilgessche, Guillaumesche of Barbetsche.

Voor het bereiden van genever deugen deze apparaten niet; men gebruikt daartoe den alambik, zooals ik hem later zal beschrijven. Met de nieuwere distillatietoestellen kan men, zooals boven gezegd, in eene enkele operatie hooggradige handelswaar daarstellen. Doch dees is maar alleen dan mogelijk, wanneer zij naar het princiep der wederverdamping gebouwd zijn, en men dus in een en hetzelfde toestel eene dikwijls wederhaalde verdichting en wederverdamping doet plaats grijpen, welke men volgens de eenvoudige distillatie in vele op elkaar volgende operaties bewerkstelligen moest. Voor dees doel dienen de rectificatoren en deflegmatoren of ontwateringsverrichtingen.

Er bestaan twee soorten van nieuwe of samengestelde distillatietoestellen, te weten : toestellen met kookketel (zoogezegde vulapparaten) en toestellen zonder kookketel (zuilenapparaten of continueerlijke kolommen).

De toestellen met kookketel moeten voor het begin der distillatie met de voor eene bewerking noodige hoeveelheid vocht gevuld worden. Zij kunnen over een vuur, alsook door directen of indirecten damp verhit worden. De alcoholische dampen stijgen de met vele verdiepingen voorziene rectificatiecolom in, komen eindelijk in het hooger gelegen ontwateringstoestel, waardoor water circuleert, en van daar in het lager gelegen koelvat, waarin zij tot vloeistof verdicht worden. Zulke toestellen dienen meestendeels tot bereiding van zuiveren spiritus uit reeds gedistilleerd nat. Zooals even gezegd, circuleert water door den deflegmator, daardoor ontstaat natuurlijkerwijze afkoeling en gedeeltelijke verdichting, hetgeen versterking ten doel heeft. De verdichte vloeistof vloeit uit den deflegmator in den rectificator terug en ontmoet hier, verder afwaarts vloeiende, een opstijgende stroom van zwak alcoholische dampen, welke het hun toestroomend vocht weder tot koken en verdampen brengen en zich daarbij zelf aan alcohol verrijken. Bij meermalige wederhaling dezer operatie wordt ten laatste een zeer hooggradig product bekomen. De werking van den rectificator en den deflegmator bestaat dus daarin, dat de verdichte vloeistof weder door den opwaarts

Sluiten