Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door direct vuur. Alzoo voorkomt men het aanbranden. Soms voegt men ook wat hop toe om den te sterken aangebranden smaak te verdekken. Verhitten met direct vuur, als het voorzichtig uitgevoerd wordt, is boven verhitten door stoom te verkiezen, omdat men op deze wijze een aangenameren genever bekomt. Als men met alambikken werkt, moet men 4 maal overhalen om goeden genever te bekomen. Het eerste distillaat noemt men in Holland « Ruwnat », het tweede « Enkelnat », het derde « Moutwijn » en het vierde « Jenever ».

Nadat de hoeveelheid en de sterkte van den « Flegma » opgenomen is, wordt hij op 31 a 32 vol. p. °/0 verdund en ter neutralisering der in genoemd distillaat voorkomende vetzuren ^n ter klaring tevens, per 5000 lit. met 5 a 7 lit. van elk der volgende oplossingen vermengd :

A. 45 kgr. gebrande soda in 500 lit. water.

B. 30 » aluin in 500 lit. water.

Men giet eerst de soda-oplossing en dan het aluinwater in het roerende vocht, roert 1 uur lang en laat dan 24 uren ter opklaring staan. Het klare vocht wordt door eene hevelbuis van het bezinksel gescheiden en ter nogmalige distillatie in een alambik, met zuiltje van 4 verdiepingen, gebracht.

Op 5000 lit. ruwenbrand van 31 a 32 vol. proc. doet met x V» kgr. geneverbessen, welke men bekwaamheidshalve in eene veel doorboorde bus in den alambik hangt. Men bekomt den besten genever als men den alambik door direct vuur verhit. Het verhitten of het distilleeren moet langzaam geschieden en wordt derwijze gereguleerd dat er circa 150 a 160 lit. distillaat per uur gewonnen worden, indien het Flegma-volumen in den alambik 4000 è. 5000 lit. bedraagt. De eerste 25 k 30 lit. overgehaald vocht worden afzonderlijk opgevangen. Dezelve bestaan grootendeels uit aldehyden en andere onaangenaam riekende stoffen ; zij worden niet meer terug in den alambik gebracht, doch worden op spiritus verarbeidt.

De distillatie wordt zoolang voortgezet tot alle alcohol overgehaald is. Men zal dan 2800 a 2900 lit. distillaat van eene sterkte van 53 a 52 vol. °/0 bezitten.

Een onderzoek naar de alcoholsterkte van den genever in de verschillende stadiums der distillatie, gaf de volgende resultaten :

Sluiten