Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maïsbeslag ofwel uitaérowort en soms ook een mengsel van zuivere spiritus met onzuivere distillaten en allerhande min of meer ongezonde stoffen. De beste genever, welke men tegenwoordig nog stookt, is deze uit Weenergistbeslag. Zelfs de van oudsher gezochte uitlandsche marken zijn niet meer zooals voorheen. Men verkoopt hier in flesschen en kruiken, onder den naam van Hollandschen Jenever, Ouden Genever enz., een mengsel van spiritus, genever, flegma of moutwijn, foeselolie, glycerine, suikers, morgendwijnen, aftreksel van rozijnen, corinten of vijgen, geneverbessen ja tot zelfs Keulschwater. Men noemt dit « Oude » terwijl hij in werkelijkheid nog piept van jongheid. Hoe hooger de rechten, des te slechter de dranken en (langs 'nen anderen kant) hoe erger de gepatenteerde pachas en hunne helpers en achterhelpers den Staat bedriegen.

Antwerpsche Bitteren. Op 5000 lit. flegma van 30 a 32 vol 0/0 voegt men in den alambik 112 kgr. van het volgende mengsel: Appelsienschillen =35 %, kaneelschors -= 20 %, Oranjebollen = 10 °/0, Corianderzaad = 20 %, Karweizaad = 10 % en Venkelzaad == 5 °/0. Men distilleert langzaam tot op 51 vol. %.

Toevoegen van Kaolin, roeren, 2 a 3 dagen staan laten en door wollen zakken filtreeren is soms aan te raden.

Spiritus (ruwe). Is een produkt direct uit het beslag of wort gedist. door tweedeelige distillatietoestellen. Zij bevat nog circa 0,2 % foesel en heeft eene sterkte van 88 a 91 vol. %.

Sprit (fijn- of prima sprit). Men verdunt de ruwenbrand of flegma op 32%, doet er per liter 0,175 gr- potasch bij, roert gedurende 1 d 2 uren en onderwerpt het aan eene rectificatie. De vermenging van den ruwenbrand met de alcalische oplossing heeft voor doel de in denzelve voorkomende aldehyden te polymeriseren en de aethers te verzeepen. Gedurende de distillatie vangt men vier verschillende producten op, te weten :

a) De Voorloop; dezelve ziedt bij lagere temperatuur dan de aethylalcohol en bevat een mengsel van acetaldehyd en aethylalcohol, dat de zoogenaamde « J3ther » der raffinadeurs daarstelt.

b) De gerectificeerde Fijnbrand (fijn- of primasprit, bon goüt); dezelve is zelfbegrijpelij'k samengesteld uit distillaten van verschillende qualiteiten ; de eerste zullen nog met acetaldehyd, de laatste met de hooger ziedende alcoholen verontreinigd zijn; het middelste distillaat zal, zooals hierna uit een controolanalyse blijkt, alleenlijk het zuiverste en fijnste product der rectificatie daarstellen (Wijnsprit).

Sluiten