Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesplitst worden. Alleen de bacteriën en de door hen gevormde zuren kunnen de diastase in deze nawerking een voetje zetten.

Het is duidelijk dat in zeer geconc. beslag de saccharometeropgaaf in het klaar Altraat niet geheel maatgevend zijn kan tot berekening van het te verwachten rendement. Onder oogpunt van accijnsambtelijk controle is zulke arbeidswijze gevaarlijk; het is voor de goede controol beter dat de stoker niet meer dan 25 kgr. grondstof per hl. stort en dat hij het beslag lang laat versuikeren vooraleer de gist toe te voegen. Over accijnsambtelijk controol gesproken, zij gezegd dat men in België geen verstandig controol kent, het is er 'nen warboel van allerhande twijfelachtige,waardelooze en tergende aiëkensvoorschriften. De oningewijde krijgt wellicht van al dat vertoon 'nen hoogststrengen dunk,doch de vakman weet dat het tot niets dienen kan dan tot kwaadbloedmakerij en onnoodig tijd- en geldverlies. Ik kan niet begrijpen (deze uitdrukking gebruik ik om den algemeenen vorm te behouden, want ik begrijp het eigenlijk veel te goed), waarom men het saccharometrisch controol der maischen en worten in de stokerij afgeschaft heeft, in plaats van het te verfijnen en te verscherpen. De brouwerij controolleert men op het gestort door den saccharometer, en in de veel gewichtigere stokerij schaft men het af !!! Door een verstandig saccharometrisch controol kan men elke in 't gewicht vallende ontduiking der rechten op 't open spoor komen, ja, het zelfs jaren nadien nog constateeren en berekenen. '

Al dat uiterst puntig meten van allerhande onnoozel vaatwerk en dat afzonderen van lokalen en buizen heeft geen het minste praktisch nut,vergeleken met het saccharometrisch controol. Een uiterst tergend voorschrift is ook het volgende : Elke stoker en gistfabrikant, of hij korte of lange termijnen van stoken aangeeft, moet de ongeveer alcoholhoeveelheden die hij zal bekomen vooraf opgeven, minder mag hij in geen geval voortbrengen, hij moet voor de ontbrekende liters den accijns bijbetalen; naar boven laat men hem eene speelruimte van 15 °/0. Overschrijdt hij deze percent, dan wordt hij alweer beboet.

Eenieder, die met de gistfabrikatie en den handel in gist vertrouwd is, weet wat al verlies aan geld dat voorschrift den stoker berokkend heeft; vooral, de kleine gistfabrikant, met zijne 3 a 6 daagsche declaraties, lijdt er geweldig door. Ik zie in dees voorschrift niets anders dan een middel om de klein-industrie in den grond te helpen ten bate der groot-industrie. In België zijn vele wetten en voorschriften ten voordeele der machtigen en ten

Sluiten