Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ook het mout tot de bereiding der gistdeesem begrepen, en dezelve gelden zoowel voor eestmout als voor groenmout.

Somtijds kookt men de maïs reeds 's avonds te voren. Zulk een voorkoken is daar op zijne plaats waar eene genoegzame beweging van den cuiseurinhoud bij het gaarkoken verzekerd is, en waar uit de eene of andere'oorzaak, bijv. om tijd te winnen, wijl in den dag meermaals gekookt moet worden, of wanneer de natuur der maïs zulke behandeling vergt.

In voorbeschreven geval is het aanbevelingswaardig de cuiseurinhoud ongeveer 10 uren voor het gaarkoken snel op 2 atm. te brengen, dan de stoom af te sluiten en den volgenden morgend den druk snel op 3 a 3 '/2 atm. te brengen, eene halve of gansche uur bij dezen druk en onder blazende ventil te laten staan en eindelijk bij minstens 3 >/2 atm. af te .blazen.

Bij zulke arbeidswijze mag men wat minder water nemen, bijv. 150 liters per xoo kgr. maïs, wijl er meer condensatiewater ontstaat.

Men kan het kookproces en ook den stoomdruk veel verminderen, indien men de maïs eerst aan een weekproces in zwaveligzuurhoudend water onderwerpt, ofwel indien men het kookwater met 0,7 a 0,9 liters zoutzuur per 100 kgr. maïs vermengt. Het weekproces in S02-houdend water is vroeger bij het stokerijbedrijf onder de oude wet volstandig beschreven. De maïs bevat, na het weeken, rond de 43 °/0 water, waarvan dus bij het toe te voegen water in het kookvat rekening moet gehouden worden.

Om het kookproces goed na te gaan, moet men van tijd tot tijd (voorzichtig) proeven nemen door een aan den cuiseur daartoe speciaal aangebracht kraantje. Men giet de proeven op een grof ziftje uit, spoelt met water af en ziet of de pellen vrij zijn en ot de massa snel stolt. Eene goed gekookte massa stolt niet zoo snel en wordt niet zoo vast als eene slecht gekookte.

In sommige groote handboeken der Gistingtechniek raadt men aan van eerst het water in de cuiseurs in koking te brengen en dan de maïs in heele korrels op te schudden; deze werkwijze is in de meeste gevallen niet uitvoerbaar wegens het heftig stooten van het toestel.

In stokerijen, waar men veel gewicht hecht aan den smaak van den genever of drinkbrandewijn, mag de maïs niet bij hoogen druk gekookt worden. Door den hoogen en langdurigen druk worden uit de proteïn- en suikerstoffen, slechtriekende verbrandingsproducten gevormd, die den smaak van den genever in slechten zin beïnvloeden. Bij gebruik van veel en goed diastasrijk mout, is het ook

Sluiten