Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gist in gisting gebracht. 100 kgr. dezer stoffen geven 60 a 64 liters alcohol a 100 graden. Toevoegen van rijstpellen en van krenten, bespoedigt de gisting.

De Spiritusbereiding uit Suikerbieten.

Dezelve geschiedt voorheerschend in Noord-Frankrijk en in Hongarië. De bieten bevatten 8 a 18 °/0 saccharose. De directe verwerking van deze vrucht verwekt soms veel moeilijkheden. In 1915-1916 is er in 't land van Haspegouw veel beet op alcohol verwerkt. De meeste — zooniet alle — verwerkten de vrucht direct door koken in den cuiseur. Een te veel koken, zoodat het beslag donker werd, was zeer nadeelig voor de goede vergisting; men kookte 1 1/2 uur op 2 atm., ofwel 55 min. op 3 atm. In den macerateur voegde men 1 liter vitriool per 2000 kgr. beet toe, koelde op 28 a 310 C. af en voegde 1 kgr. gist reeds bij 330 C. toe.

Conc. vóór de gisting = 7 a 8 Balling, aciditeit = 1,8 a 3,5 %. » na » » = 1,3 at 1,5 » > = 2,8 a 5,5 °/0. Rend. in alc. = 15 a 17 % a 50 vol. %. Gistingsd. = 70 a 90 uren.

De sapgewinning geschiedt : i° door raspen en persen, ofwel 20 door diffusie of maceratie.

1. Door raspen en persen. Het rasptoestel, waardoor de bietwortels fijngemaakt worden, is eene Thierry'sche trommel. Hare oppervlakte is dicht bezet met scherpe tanden, waar de bieten tegen gedrukt worden, terwijl de houten cylinder of trommel in snel draaiende beweging gebracht wordt. Op de trommelmantel zijn, evenwijdig van de as, stalen platen bevestigd, die een zaagvormig getande rand hebben. Om de rasp bevindt zich eene kap, waarin zich eene buis bevindt, waardoor fijne stralen sap van de tweede persing, ofwel vinasse, op de rasp vallen. Dit geschiedt om de celwanden weg te spoelen en ook om de massa wat vloeibaarder te maken. De fijngeraspte massa, « pulp » genoemd, wordt uitgeperst bij middel van hydraulische persen, ofwel door horizontale of verticale cylinders (Dujardinsche rolpersen). In beide gevallen worden de perskoeken weer fijn gemaakt, men voegt er water of vinasse bij en perst nogmaals uit. Het hierbij verkregen sap voegt men een weinig vitriool toe en gebruikt het in plaats van water om op de eerste persen te laten vloeien.

Het toevoegen van zwavelzuur is volstrekt noodig om het ophoopen van mineralische- en proteïnstoffen te vermijden en vooral om de nevengistingen te vermijden.

Het zuurgehalte der gistende vloeistof moet 0,16 ao,i8 °/0 bedragen en dit op SO3 berekend. Dat maakt 4 a 4 '/2 ccm NaHO %.

Sluiten