Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gebruik dezer batterij zal men goed beschreven vinden in Lintner's « Die Rübenbrennerei in Ungarn ».

Ziehier eenige aanhalingen over die arbeidswijze : Een bietensnijsel van handvormig gedaante, van 10 cm. lengte, i Vs cm. breedte en i V* mm. dikte, wordt in de open macerateurs gebracht, waarin een konusvormige hoed hangt, op welke het snijsel, tot betere verdeeling tevens, in den macerateur geworpen wordt. Gedurende het werpen op den hoed besproeit een knaap het snijsel met 3 procents zwavelzuuroplossing, hetwelk zich in een hooger gelegen reservoir bevindt. Bij het begin der campagne, vult men den eersten cylinder tot aan den boord met warm water en brengt het snijsel intusschen in n° 2. Na eene maceratie van 1 uur, verdringt men het sap in macerateur 1 door warm water, zoodat het langs de overstijgbuis in den ondertusschen met snijsel gevulden macerateur 2 (cylinder of vat) loopt. Nadat weder een uur verloopen is, geeft men macerateur 1 wederom eene vulling met water, waardoor het sap van 1 naar 2, en van hier op het snijsel in den ondertusschen gevulden n° 3 loopt. Na een uur verwijlen in den laatsten macerateur, is het sap dat nu drijmaal met versch snijsel in aanraking geweest is, gereed. Het bevat dan 8 a 9 % extract en is als diksap ter afvoering in de gistingskuip gereed, hetgeen geschiedt door cylinder 1 eene vierde maal op te gieten.

Dees laatste aftreksel van cylinder x wordt, nadat het diksap verdrongen is, als dunsap in een bijzonderen verzamelbak geleid. Macerateur 1 wordt van het snijsel ontlast en met versch snijsel gevuld. In hare plaats in den maceratiegang treedt nu macerateur 2, en 3 in de plaats van 2, zoodat de rijorde der sapverdringing 2-3-1 en later 3-1 en 2 en zoo verder zijn zal.

Is, ten gevolge van het in bedrijf zijn der stokerij, dunsap of vinasse voorhanden, zoo wordt hetzelve in plaats van warm water aangewend.

Over het gebruik van warme vinasse, tot het uittrekken der bieten, zegt Lintner : De aanwending van warme spoeling, in plaats van dunsap, is voortreffelijk tot het bekomen der voor de maceratie gunstige temp. van 75-85° C.; doch het altijd stijgend zwavelzuurgehalte van de vinasse, maakt het noodig haar van tijd tot tijd weg te laten en uitsluitelijk met dunsap of met heet water te opereeren.

Voor de stokerij in Szolcsan genoegden 6 macerateurs in 3 batterijen opgesteld, om 25000-40000 kgr. bieten per dag te verwerken en 9-gistingskuipen te vullen.

Sluiten