Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De « Kunstgist» en hare bereidingswijzen.

Het hoofdbeslag wordt, na op gistingtemp. te zijn afgekoeld, ter gisting wegens, met gist vermengd. In vroegere tijden, voor men de bereiding van « kunstgist» kende, nam men hiertoe biergist ofwel persgist.

In Zuid-Nederland waren de stokers onder de vorige wet zelfs verplicht bier- of persgist te gebruiken en mochten zelfs daarmeê geen voorzetsel maken. Zij moesten dus buitengewoon groote hoeveelheden biergist aanwenden om hun extreem-geconcentreerd beslag te vergisten.

12 a 16 '/» kg. Engelsche biergist, of soms ook andere biergist, waren de gewone hoeveelheden per xoo kilogrammen gestort graan. Gebruikte men minder, dan ging het rendement gevoelig naar onder.

In de buitenlandsche stokerijen gebruikte men per 100 kg. gestort graan hoogstens 5 liters dikbreiïge brouwerijgist. Dit in 't oogspringend verschil lag niet zoozeer in den aard der gist, de concentratie van het beslag of in den duur der gisting, alswel in de wijze waarop deze gist gebruikt werd. De Belgische stokers moesten hunne gist, nadat zij in water verdeeld was, direct in het hoofdbeslag storten, terwijl de buitenlandsche stokers daarmeê eerst een soort voorgistsel bereidden. Hiertoe namen zij een deel C/5) van het zoet hoofdbeslag en brachten dit zonder toevoeging van zuren of antiseptikas met de gist in eene afzonderlijke kuip. Er ontstond welhaast eene levendige gisting; zoohaast dezelve in beweging vertraagde, stelde men met dit voorgistsel het hoofdbeslag aan. Hierdoor won men een oneindig getal gistingskrachtige, jonge gistcellen bij, die later in het hoofdbeslag gebracht, eene groote werkzaamheid aan den dag legden.

Daar het gebruik van zooveel gist, als hier in Zuid-Nederland, onder de wet op de beslagruimte het geval was, bij de productie, belasting te duur zou komen te staan, en daar anderzijds door een op de hierboven beschreven wijze bereid voorgistsel geene regelmatige noch hooge rendementen te bekomen zijn wegens

16

Sluiten