Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alhoewel het groenmout tot gistbereiding beter geschikt is dan eestmout, gebruiken de Weenergistfabrieken meestal eestmout.

Twee oorzaken kunnen hiervoor alleen in overweging komen, te weten : de betere genever door eestmout te bekomen en de fijnere verdeeling der bast. In hoeverre dit laatste invloed hèeft op het stijgen van het gistschuim, heb ik nog niet kunnen vaststellen. Voor de luchtgistfabrikatie wordt bijna uitsluitelijk groenmout gebruikt.

5. Rogge. Wegens haren rijkdom aan proteïnstoffen en fosfaten is de rogge een voor de persgistfabrikatie zeer gewichtig materiaal. De rogge heeft, zooals men weet, grootelijks de eigenschap het beslag of de wort dik en lijperig te maken, zoodat hetzelve in nog zoozeer verdunden toestand moeilijk filtreerbaar is. Volgens Dr Jan Efiront, Brussel, is de oorzaak hiervan eene sterk gomachtige suikerstof, door hem « Caroubine» genoemd, wijl zij vooral voorkomt in de vruchten van den St-Jansboom (Ceratonia siliqua). 4 gram. van deze suikerstof in 1 liter water, genoegen reeds om hetzelve een geleiachtig uitzicht te geven. Door koken met verdunde zuren, wordt dezelve in eene Fehlings proefvocht reducerende suikerstof overgevoerd.

In de Weenergistfabrieken wordt de rogge ongemouten en fijn gemalen gebruikt, in de luchtgistfabrieken wordt zij in geweekten en gepletten vorm gebruikt en nog wel het voordeeligst als groenmout van 3 a 4 dagen. Hoe stikstofrijker de rogge (en ook de andere graansoorten) is, des te hooger rendement in gist is er van te verwachten en des te krachtiger zal ook de gist zijn. Uit 1 kgr. stikstof kan men, indien zij door de gist in vorm van proteïnstoffen geheel geassimiliseerd wordt, 51,5 kilog. persgist bekomen.

6. Tarwe. De tarwe is eene zeer gehaltrijke graansoort, die alle nuttige stoffen in de beste verhouding bevat. In den laatsten tijd heeft men ze als mout, bijzonder in de luchtgistfabrieken, met voordeel leeren gebruiken. Vele tarwesoorten, bijzonder de Egyptische en de Indische, zijn zeer onrein en moeten voor het mouten duchtig gewasschen worden. Sommige soorten Amerikaansche tarwe bevatten ook wel geplette korrels, die men door sorteeren moet verwijderen, wil men zich voor schimmeK orming en andere vuilnisprocessen behoeden. Over het reinigen, het mouten en de samenstelling der verschillige tarwesoorten, zie men onder hoofding : « De praktijk der Moutbereiding ».

7. Boekweit. Dezelve bevat dikwijls vele nog onrijpe korrels en is ook moeilijk rein te bekomen. De zilvergrauwe is de schoonste en beste soort. Men gebruikt de boekweit in de Wee-

Sluiten