Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle materialen moeten van stof en zand bevrijd worden; nogtans zijn er vele fabrieken die hunne grondstoffen ongereinigd verwerken; hunne gist is onregelmatig en van mindere hoedanigheid. De Zuid-Russische granen bevatten dikwijls veel en sterk ijzeroxydehoudend stof en zand, waardoor de gist blauwachtig uitslaat.

Door ziften of wasschen kan men al die stoffen verwijderen ; scheuten moet men winderen, daar zij door het wasschen in 5 min. tijds reeds 3 a 5 % extract verliezen. Voor de Weenergistfabrikatie kookt men de scheuten en de gist, in door zoutzuur aangezuurde vinasse, gedurende 1 4/> uur bij 1 Atmosfeer. Met zuren behandelde scheuten geven 20 °/o extract meer.

Hoe lichter de scheuten zijn, des te meer en des te krachtigere gist bekomt men.

De verkleinering der Grondstoffen.

Het kleinmaken van het graan kan op verschillige manieren, en wel in tweeërlei toestanden geschieden, te weten : in drogen

en in natten toestand.

In drogen toestand geschiedt dit het meest door steenen schijfmolens, soms ook door excelsiormolens en, het minst door cylindermolens.

De verkleinering in geweekten toestand geschiedt het meest door pletten tusschen geriffelde cylinders, en soms ook en voöral in den laatsten tijd — door eene soort excelsiormolens. In dees laatste geval geschiedt het door bijvoegen van veel watei. Voor de Weenergistfabrikatie moeten de stoffen fijn gemalen worden, daar de oplossing der nuttige stoffen dan sneller en volmaakter geschiedt en het gistschuim veel reiner is. Voor de luchtgistfabrikatie moet de stof ruwer of schrootvormiger zijn, aangezien in tegenovergesteld geval de filtratie der wort zeer bemoeilijkt, ja geheel en al onmogelijk zou gemaakt worden.

In alle boeken en tijdschriften der gistfabrikatie zegt men, dat de materialen voor de luchtgistfabrikatie goed moeten geplet worden, op de wijze dat de pel geheel blijft, daar dezelve als

filtreermateriaal dienst moet doen.

Waarschijnlijk klapt den eene den anderen na, zonder ondervinding over wat ze schrijven. Mijne ondervinding heeft bewezen dat het volstrekt niet noodig is dat de pel geheel blijft, en dat het veel beter is van schrootvormig te malen, waarbij dus de pel ook verdeeld wordt. Beslag uit maïs in gansche korrel, waarbij de pel geheel blijft, filtreert trager dan beslag uit geschroten maïs.

Sluiten