Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roggebeslag minder zuur verdraagt dan maïsbeslag. Om het beslag de noodige aciditeit te geven, voegt men gewoonlijk zwavelzuur toe. Hetzelve moet in zeer verdunde toestand en voorzichtig bij het beslag gegoten worden, als dit laatste zich reeds afgekoeld in de gistingskuip bevindt. Indien zonder aftrek van spoeling gearbeid wordt, gebruikt men 25 i 35 ccm ordinaire vitriool per hl. gistingsruimte ; als met 20 a 30 liters klare spoeling per hl. gearbeid wordt, 10 ccm vitriool, en als met meer klare spoeling gearbeid wordt, voegt men geen vitriool toe. Het beslag verdraagt een grooter zuurgehalte als hetzelve uit de vinasse voortkomt, wijl het zuur dan voor het grootste gedeelte melkzuur is.

Na de gisting mag het zuurgehalte met ten hoogste 0,6 ccm norm. NaHO per 20 ccm filtraat verhoogd zijn ; gewoonlijk bedraagt de verhooging maar 0,2 a 0,3 norm. NaHO. Hoe hooger zuurgehalte vóór de gisting, hoe minder na de gisting.

In de luchtgistfabrieken gebruikt men in de meest verschillende verhoudingen allerhande soorten van beslagmaterialen. Om een klaar en snel dekanteer- of filtreerbaar beslag te bekomen, is het noodig veel mout en weinig rogge aan te wenden, vooral, als deze laatste in ongemouten toestand gebruikt wordt. De laagste grenzen voor het mout (als gerst berekend) kan men op 25 % en de hoogste grenzen voor ongemouten rogge op 35 °/o vaststellen.

In de praktijk komen onder andere de volgende verhoudingen voor :

55 % gerst als groenmout, 5 % rogge als groenmout, 4o°/0maïs.

25 °/0 » » » 15 °/0 scheuten, 60°/0 maïs.

35 °/0 » » » 12 °/0 scheuten, 8 °/0 rogge als groen¬

mout, 45 °l0 maïs.

35 °/ogerst als groenmout, 10 °/0 scheuten, 8°/0 rogge als groenmout, 20 °/„ dari, 27 % maïs.

44 °/0 gerst als groenmout, 17 °/0 eestmout, 26°/0 rogge.

40 °/0 eestmout, 60 °/0 maïs en zooveel vinasse als mogelijk is.

34 °/o » 34 e/o » en 32 °/0 rogge.

29 6/0 » 28 °/0 rogge, 43 °/0 maïs.

40 °/0 » 46 °/0 maïs, 8 °/0 roggeen 6 °/0 tarwezemelen.

47 °/o gerst als groenmout, 30 °/0 gerst, 18°/0 rogge, 5 °/0 boonen.

30 °lo eestmout, 15 °/0 maïs, 55 °j0 rogge als groenmout.

80 °/0 gerst als groenmout, 10 °/0 scheuten en 10 °/0 rogge.

70 °/o » » » 8 °/0 » en 22 c/0 rogge.

35 °/0 » » » 12 °jo scheuten, 40 °/0 maïs, 8 °/0 rogge, 3 °/0 erwten, 2 °/0 kleber.

Sluiten