Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder den mikroskop vindt men er eenige cellen van langwerpigen vorm onder en bemerkt men dat de meeste cellen tot groepjens aan elkander gekleefd zijn (na het persen gezien). Het persen gaat slecht wijl de cellen te elastiek en te slijmig zijn.

In reincultuur zelfs geraakt de gist afgeleefd. Gewoonlijk houdt zij in dees geval 3^4 jaren goed, doch bij slechte behandeling, zooals : lang staan laten der uitgegiste reincultuur in de Laboratoria bij temp. boven 210 Cels..

Met de eene soort van gist moet men ook veel meer veranderen dan met de andere. Ik ken eene fabriek, waar men eertijds eene Hollandsche gist tot het aanstellen gebruikte en daarmee een gansch jaar zonder vernieuwing arbeiden kon; doch zoohaast deze fabriek zetgist uit Oostenrijk ontbood, moest zij alle maanden hare moedergist zoowel als de zetgist vernieuwen. Eene andere fabriek, welke zonder moedergist arbeidde, gebruikte reeds 5 jar^n lang hare eigen zetgist, zonder dezelve ooit vernieuwd of in reincultuur overgekweekt te hebben. Vooruitgezet dat de moedergist niet geïnfecteerd of niet afgeleefd is, kan zij weder goed gemaakt worden door een der volgende middelen, naar gelang

den aard der oorzaak.

1. Door geconc. beslag (26° Ball.) uit mout alleen, verhooging van het quantum zet- en moedergist en gisten laten bij eene

hooge temperatuur.

2. Door verdund beslag (170 Ball.) uit mout alleen, vermindering van het quantum zet- en moedergist en gisten laten bij eene

lage temperatuur.

3. Door verdund beslag uit mout alleen, vermindering van het quantum zet- en moedergist, toevoeging van 300 gr. bi-phosfaat van potasche en 100 gr. bi-phosfaat van magnesia per hectol. zuurdeesembeslag en gisten laten bij eene lage temperatuur.

Het eerst genoemde middel dient als de gist arm aan stikstof en tezelfdertijd arm aan asch is; het tweede dient indien de gist rijk is aan stikstof, en het laatste middel dient als de gist rijk aan stikstof en arm aan asch is.

Arm aan N en asch is de gist, wanneer zij 7 per °/0 N en 7 '/« per °/0 asch bevat; rijk aan N is de gist, wanneer zij 9,5 per /0 N bevat, en rijk aan N en arm aan asch is zij,wanneer ze 9,5 per °/0 N en' 7,5 per °/„ asch bevat, alles op volstrekt drooggewicht

berekend.

De beste zetgist, bijzonderlijk voor zeer voedzame mediums, is deze die zeer weinig N (6 a 6,5 °/0) nevens veel asch (9 a 9,5 °j0) bevat. In zulken staat is de gist zeer gretig naar organische stikstoi-

Sluiten