Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Dit zuurgehalte bereikt men door eene toevoeging van 250 a 300 ccm geconc. vitriool per 1000 liters. Indien men veel geklaarde spoeling gebruikt, dan kan men met het zuurgehalte tot op 0,80 gaan. De gist verdraagt veel beter een sterk melkzuurgehalte dan wel een sterk zwavelzuurgehalte. De vitriool verdunt men met eene 10 voudige hoeveelheid water (men giete altijd eerst de vitriool in het water en niet het water in de vitriool) en giet dit mengsel onder gestadig roeren langzaam in het beslag. De temp. zal, na het vullen der kuip, 23 a 26° C. bedragen, zoodat zij gedurende de gisting minstens tot op 28 en hoogstens tot op 320 Cels. stijgt.

Het luchten van het Beslag.

Zooals boven gezegd, lucht men in sommige fabrieken, en wel vooral in diegene waar men met gesloten koelers arbeidt, het beslag gedurende de 2 a 6 eerste uren der gisting.

Van een verlies of eene verslechting van den brandewijn kan hier moeilijk de rede zijn, daar het beslag gedurende het luchten niet meer dan 1 % alcohol bevat.

De gist van geluchte kuipen bezit geene grootere gistingskracht als die van niet-geluchte kuipen, doch, wel eene sterkere stijgkracht, die vooral in de eerste minuten na het vermengen met den deeg te bemerken is.

Het uitzicht van het Beslag gedurende de gisting, of de ontwikkeling der Gist in de Hoofdkuip.

Nadat het beslag met de kunstgist vermengd is, blijft het nog een korten tijd in rust en klaart middelerwijl aan de oppervlakte min of meer op. De snelheid waarmede de gisting nu zal optreden, hangt vooreerst af van de temperatuur waarbij het beslag met de gist aangesteld is, van de hoeveelheid gist en vervolgens van de gistvariëteit en van de chemische en physiologische toestand der gist. Doch men kan geenszins de waarde eener gistsoort schatten naar de snelheid waarmede zij hare levensuiting aanvangt. Over het algemeen gisten alle soorten in de pergistfabrieken sneller wanneer zij nog niet lang gevoerd, als wel wanneer zij reeds lang in gebruik zijn, zonder dat men nogtans daardoor verschil in de rendementen waarneemt.

Wanneer men bij 22 Va Cels. aangesteld heeft, zoo kan het beslag na '/« a 1 llt uur, volgens den aard der gist, aanvangen te gisten. Hetzelve kondigt zich aan door de verschijning van zeer fijne koolzuurblaasjens aan de oppervlakte der vloeistof. Dezelve

Sluiten