Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meeste andere Hollandsche gist deugt niet als zetgist, wijl de fabrieken aldaar nog geheel primitief ingericht zijn en vooral wijl er geene aandacht genoeg verleend wordt aan de reinheid der lokalen en apparaten.

Het doet mij genoegen dat ook die stokers in België, die mij als strijder voor eerlijk bedrijf en als Flamingant haatten, ook gebruik maken van mijne vindingen.

Er zijn menige Vlaamschhaters onder onze gistfabrikanten; ik ken er zelfs die geene Vlaamsche bedienden van belang zouden willen nemen en niet antwoorden op Vlaamsche brieven.

Gistverbruikers, eischt ook Vlaamsch op de gistponden en toont dat gij ten minste toch zooveel nationale eigenliefde bezit als de minste onder de andere volkeren.

Ik heb er de ondervinding van, dat onze Waalsche broeders geen gist zouden koopen van fabrikanten die hunne waar onder een uitsluitelijk Vlaamsch opschrift zouden aanbieden.

Om nu nog verder over de werkwijzen in de luchtgistfabrieken uit te weiden, zij gezegd dat er geen verschil bestaat tusschen het gebruik van onrijpe en rijpe kunstgist in de luchtgistfabrieken, maar er bestaat wel een verschil in het gebruik van onrijpe en rijpe persgist in de bakkerij. Onrijpe persgist gist veel sneller aan als rijpe, doch houdt geen stand.

De gisthoudende vergiste wort wordt, in de fabrieken, zonder centrifugen, ter afscheiding of bezinken laten der gist op vlakke ijzeren bakken van V» met. hoogte gebracht. Voordat de wort op deze bakken komt, moet ze eerst op minstens 20° C. afgekoeld worden, hetgeen het best door buizen- of door spiraalkoelers geschiedt.

Indien de gist zoo vlokkig ware, dat zij zich in 2 uren tijds geheel afscheid, dan is het afkoelen vóór het dekanteeren onnoodig; men koelt dan alleen de afgezette gist af en dit op 150 Cels. zoo het mogelijk is. Het persen geschiedt zoohaast mogelijk na het dekanteeren. Gezonde vlokkige gist perst zeer goed, ongezonde niet.

De vlokkenvorm der gist mag zelfbegrijpelijk zijne oorzaak niet vinden in ziekten of infecties, doch zij moet voortspruiten uit den aard der gist ofwel kunstmatig voortgebracht zijn.

De Engelsche of Bristolsche gist, welke ook in Holland te vinden is, is eene zeer geschikte vlokkige gist voor de Luchtgistfabrieken ; verder kan men ook met V3 fijne stokerijgist, V3 vlokkige brouwerij-bovengist en V3 vlokkige brouwerij-ondergist werken. Stofgist kan men tot vlokken brengen, indien men de

Sluiten