Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeken die goud waard z\jn in t\jden van onrast en drak.

Zoo juist is verschenen:

PRENTICE MULFORD

Het Geheim des Levens

Vertaald door B. NOLTHENIUS—MERTENS Tweede druk — f 1.50 ingenaaid; f 1.90 gebonden

INHOUD: Prentice Multord over zichzelf. — Kijk vooruit! — Heb uzelven lief. — De ware macht der Vrouw. — Man en Vrouw. — Zelfonderricht. — Uwe twee Herinneringsvermogens. — De Slavernij van Vrees. — Een middel om den Moed aan te kweeken. — Geestelijke Onmatigheid. — Leer te rusten. — Wat is Rechtvaardigheid? — De God in Uzelf.

Een nieuwe bundel essays van den [merkwaardigen schrijver, wiens vorig werk „De Zwijgende Kracht" zoo gretig gekocht en gelezen is, en voor velen als een openbaring is geweest. Dezelfde frischheid, dezelfde practische levenswijsheid en oorspronkelijke zeggenswijze treffen wij ook hier weder aan. Het boekje is in hetzelfde handige formaat van „De Zwijgende Kracht" uitgegeven.

Tevens verscheen van denzelfden schrijver:

Vertaald door B. NOLTHENIUS — MERTENS Vierde druk — f 1.50 ing.; f 1.90 geb.

INHOUD: Eenige wetten van Kracht en Schoonheid. — Positieve en negatieve gedachten. — Eenige practische geestelijke recepten. — God in de Boomen. — De practische waarde van Droomerij. — Het Mysterie van den Slaap. — Geestelijke Stroomen. — Wie zijn onze Bloedverwanten? — De Arts in ons. — De Religie der Kleederen. — De Wet van het Huwelijk. — Tirannie of: Hoe wij elkaar mesmeriseeren. —• Hoe wij onze ondernemingen bevorderen. — Biecht. — De Kerk van het Zwijgende Veriangen. — De hernieuwende kracht van de Lente. — De onsterfelijkheid des Vleesches.

Telegraaf: „We zouden willen zeggen: als ge het wèl meent met een uwer vrienden, stop hem dan dit edele boekje in zijn zak! Het bevat veel, wat den modernen, rusteloozen zenuwmensch van heden een zegen zal zijn wanneer hij het leest... O, wat leest dit boekje „makkelijk" en hoe moet het iedereen „opkwikken", verfrisschen en blij-maken".

Nieuws v. d. Dag: „Een oogenblik aandacht voor dit zeer bijzondere boekje, een werk van nog geen tweehonderd bladzijden. Maar elke regel van elk dier bladzijden is een bladzijde van een gewoon boek".

De Zwijgende Kracht

Uitgaven der Hollandia-Drukkerij te Baarn

Sluiten