Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ditmaal is de bedoeling, zoo mogelijk aan het eerstgenoemde en zeker grootste bezwaar tegemoet te komen. Niet zoozeer om leden te winnen voor eenige orde of loge van vrijmetselarij, als wel om aan hen die reeds lid zijn en die ik op geen andere wijze bereiken kan, — dank zij hun exclusivisme! — er op te wijzen.

Boven allen twijfel verheven bedoelt elke orde van vrijmetselarij een streven naar broederschap, naar leering en verheffing der menschheid.

Maar verder strekken inlichtingen zich zelden uit.

Terecht heeft een vrijmetselaar daar echter op gezegd (dezer dagen gepubliceerd in De Swastika, 6e jaarg., No. 3, blz. 99):

„Om het goede te doen, het licht te verspreiden, de waarheid te ondersteunen en de rechtvaardigheid te eischen [ik zou liever zeggen: te betrachten: A. E. Tk.], zijn geen fabrieksmerken noodig; niemand kan den vrijen wil knechten, zoomin als het onbetwistbare recht, dat wij alle bezitten, handelend optetreden, indien onze daden aan niemand schade toebrengen."

Deze vrijzinnigheid is waarlijk magonniek. Schrijver geeft in het bedoelde opstel een pleidooi voor de vrijheid van magonnieken arbeid, maar waagt het zélf niet, vérder te gaan dan 1717 met zijn onderzoek naar de authenticiteit van magonnieke orden: „want wij erkennen geen andere bron van constitutioneel recht voor de moderne magonnerie, dan dat door het initiatief van de vier loges te Londen in 1717 aangeduid en, geen andere principen, dan die welke geleid hebben tot de schepping van de magonnieke organisaties tot op deze dagen."

Dat laatste kan men onderschrijven: maar waarom 1717 en Londen de eenige uitgangspunten zouden zijn, is van waarlijk magonniek standpunt niet goed te zien. Stond de Tempel van Salomo te Londen, en is die in dat jaar gebouwd ? Meent men er Sir Christopher Wren's Pauls-kathedraal soms mee? Neen toch.

Kortom: er zijn twee vragen, die onmiddellijk oprijzen in het geweten van eiken magon, zoodra hij zich tegenover 'profanen' geplaatst vind, te weten:

— Wélke is de autoriteit van eene magonnieke orde;

— Welke zijn de eigenlijke kenmerken der vrijmetselarij, die ik den profaan kan voorhouden, ter voorloopige instructie van

Sluiten