Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw wel toelaat. Om die reden wordt de Internationale Gemengde Vrijmetselarij met hare duizende leden over de geheele wereld, ook in Nederland, niet 'erkend' door het Groo* Oosten der Nederlanden.

En nu is het geestig, hoe de vertegenwoordiger dier Int. G. Vrijmetselarij in Nederland, br. H. J. van Ginkel, en naar ik op goede gronden weet, op gezag van zijn Opperraad, ook al weer aan het uitsluiten gaat en restricties maakt.

In een onlangs verschenen „officieele uitgave van den Vertegenwoordiger van den Opperraad der A. G. V. voor Nederland en koloniën" (1916), getiteld „Vrijmetselarij" enz., schrijft de heer Van Ginkel het volgende:

„Het wezen eener Loge was in vroegere tijden duidelijker dan thans. Nu denkt men dadelijk aan een soort locale vereeniging, hetgeen zij ook feitelijk geworden is.

„Oorspronkelijk kan men dit zeggen: Wanneer zeven Meester. Vrijmetselaren te zamen komen, de landmerken in acht nemen, en magonnieken arbeid gaan verrichten, dan is hier eene Loge werkzaam, welker arbeid moet erkend worden als gezaghebbend door alle andere vrijmetselaren. Nog sterker spreken zeer oude ritualen van drie Meester-, twee Gezellen-, en twee LeerlingVrijmetselaren, die als Loge kunnen bijeenkomen tot het verrichten van magonnieken arbeid. Dus ook tot het inwijden van nieuwe vrijmetselaren. Zeer ver doorgevoerd zouden dus 7 leden van 7 verschillende magonnieke organisaties, 3 Meesters, 2 Gezellen en 2 Leerlingen, het recht hebben, een profaan in te wijden in de drie graden en zouden alle vrijmetselaren den aldus ingewijde moeten herkennen aan zijne tcekens, aanrakingen en woorden. Dit zou ook inderdaad van geestelijk standpunt zoo zijn.

„Met de huidige algemeene bekendheid der magonnieke 'geheimen' is een dergelijke wijze van handelen eenvoudig onmogelijk.

„Men heeft gekregen Loges, die een charter van een GrootOosten of een Opperraad hebben en alleen deze zijn gemachtigd om nieuwe leden in te wijden." (blz. 28.)

Hier rijzen allerlei vragen weer voor ons magonniek geweten. Zoo deze:

Wie heeft de Groot-Oostens en Opperraden zeiven gemachtigd ?

Sluiten