Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid, waarvan de 'Lagere' of 'Symbolieke' Graden •— Meester Gezel en Leerling in de tegenwoordige magonnieke orden — de symbolen of 'gelijkenissen' zijn.

In de vrijmetselarij geldt evenzeer als in elke bizondere leer en lijn van geestelijke ontwikkeling, dat voor 'de menigte' slechts in 'gelijkenissen' gesproken kan worden, wat aan de enkelen gegeven is, te verstaan.

„Het kan dus zijn — zoo schreef ik verder aan bedoelden br. — dat gij iemand buiten üw Tempel ziet staan, maar die nochtans in den Tempel der Waarheid, den waren Tempel van Koning Salomo, meer thuis is dan gij."

Immers: „indien er geen Vrijmetselarij van den geest ware,. .... dan waren alle orden van vrijmetselarij volkomen geesteloos, dus van ware beteekenis ontbloot. Anders gezegd: zij konden niets waars te betéekenen hebben. Hieruit volgt alweer onmiddellijk, dat eene orde of een genootschap magonniek 'naaide letter' kan zijn, doordien het zekere ritualen, gebruiken en spreekwijzen hanteert, maar slechts magonniek naar den geest is, voor zoover het den 'Geest der Waarheid, die van den Vader uitgaat' in zich bevat. Nu is niemand van ons zeker heel en al goed, heel en al zonder een enkele schaduw waar. Zelfs onze . 'broeder zonder schootsvel' Jezus, genaamd de Christus, zeide: „noem mij niet goed; slechts Eén is goed", hiermede klaarblijkelijk doelende op den [abstracten] 'Vader in het Verborgene'. Voor een verzameling, orde of genootschap van slechts betrekkelijk ware en goede menschen en broederen kan dat niet veel anders zijn, dan voor den enkeling, en zoo kan zulk eene verzameling nooit met eenig goed recht het alleen-bezit der waarheid opeischen."

Nederigheid is een zeer bekende 'ma^onnieke deugd', die echter, blijkens al die kwesties over wederzijdsche niet-erkenning, meer besproken dan beoefend wordt. Laten hedendaagsche orden van Vrijmetselarij, die zich verheugen in toename van ledental en bouw van tempels, oppassen, dat men van hen niet kan zeggen, wat H. P. Blavatsky riep tot het 'christendom': Never was dogma so wcll koused bef ore l (Letter to the Archbishopof Canterbury.)

Tegenover de ware autorisatie, die van binnen komt, kan de

Sluiten