Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Het laatste, dat de Kroon van alle is, is dat deze Landmerken nooit veranderd mogen worden".

Zooais men ziet, komen deze punten in veel opzichten overeen met die van het Textbook. Ze zijn van de zelfde aard en soort. De zelfde opmerkingen passen ook op hen. Trouwens dr. Van der Gon spaart hun zijne critiek niet.

De punten 18 en 21 zouden in zekeren zin wel als 'landmerken' maar dan toch niet als 'Groote' te beschouwen zijn.

Punt 22 is, zooals het daar staat, onjuist, gezien het gradenstelsel.

In punt 24 eindelijk ben ik geneigd, een echt landmerk van vrijmetselarij te begroeten, hoewel niet een der 'Groote'.

Punt 25 heeft na de vorengaande punten juist de waarde van een slotalinea uit een tiranniek huishoudelijk reglement. Meer niet.

Dan volgt de landmerken-lijst van br. Findel, die luidt: „1. Eedsaflegging der candidaten op slechts den algemeenen godsdienst, in welken alle menschen overeenstemmen, d.i. op de zedelijke wereldorde, zonder acht te slaan op geloofsmeeningen en metaphysische inzichten.

2. De opvatting, dat de Bond een middelpunt der vereeniging is van alle vrije mannen van goeden naam, d.i. een Bond die verheven is boven alle beperkingen en afscheidingen van de buitenwereld, zooals rang, stand, geloof, staat, kleur der staatkundige partijen.

3. Het behooren van eiken opgenomene tot den geheelen Bond en dientengevolge het recht van bezoek en van opneming in alle regelmatige loges (De vrijmetselarij is algemeen en alle vrijmetselaren vormen slechts éene Loge).

4. De voorwaarden der opneming: geestesvrijheid, genoegzame ontwikkeling, rijpe leeftijd, zedelijke beginselen, onberispelijke levenswandel en goede naam, benevens de verplichting om naar eiken candidaat inlichtingen in te winnen.

5. De grondstelling, dat elke voorrang onder vrijmetselaren alleen op werkelijke innerlijke waarde en eigen verdiensten gegrond is, niet op de toevalligheden van het uiterlijke leven.

6. De plicht om zooveel mogelijk alle geschillen binnen den broederkring tot eene oplossing te brengen en zich aan de beslissing der Loge of der Groot-Loge te onderwerpen.

Sluiten