Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. moet dan dit arbeiden geschieden met het doel scherp voor oogen te houden en met stelselmatig en krachtig in de richting ervan te streven; en

4. moet harmonie en zooveel mogelijk samenwerkig zijn tusschen al onze richtingen en moet men trachten, van elkander te leeren.

Ik ken geen anderen weg om de objectieve, ware, Landmerken der Vrijmetselarij te vinden en ook geen andere, die niet voert tot de versplitsing, maar tot de vereeniging en eenmaal tot de eenheid."

Tot zoover dr. Van der Gon. Er blijkt m.i. óver-duidelijk, dat br. Van Ginkel een stoute bewering lanceerde, toen hij neerschreef „Alleen de 'Landmerken' zijn algemeen van kracht".

De lezer zou geneigd zijn, die gestrengelijk te corrigeeren en te antwoorden ,,En zelfs deze niet." Maar inderdaad kan men alleen met recht zeggen : van de Landmerken blijkt niets met zekerheid. Of ook : men is er tot nog toe niet in geslaagd of niet toe gekomen, ze eens duidelijk uit te spreken. Overigens gaat de stelling van br. Van Ginkel echter op.

De weg, door dr. Van der Gon aangewezen, en als de eenige nog wel, zou ons voorgoed doen wanhopen aan alle verdere goed gevolg in de richting der Groote Landmerken. Ik geloof niet, dat eene dergelijke omslachtige bewerking ooit uitvoerbaar is, veel minder nog tot waarheid kan leiden, gezien bovenal de voorliefde van zoovelen voor eigen werk, eigen richting, eigen woorden. Ik geloof alleen in het langzaam en geleidelijk doorkomen van inzicht. En om tot dat inzicht mede te werken, is het vaak van nut, eens een voorbeeld te toonen, kant en klaar, juist echter zonder daaraan eenige pressie of uitnoodiging tot meedoen of navolgen te verbinden. Een ieder zal dan vanzelf, en aan-zich-zelf-overgelaten, wel waardeeren, wat hem aanstaat, en in zijn eigen werk van-zelf en langzamerhand de beginselen, die hij erkent als juist en goed, overnemen. Te eerder naar mate bij minder genoopt of gedrongen wordt tot uiterlijke uniformiteit en regulariseering — al wil ik daarbij overigens gaarne instemming betuigen met dr. Van der Gon's denkbeeld van eene magonnieke 'Organisatie' over de geheele wereld.

Om nu zulk een voorbeeld te geven, heb ik allereerst eenige

Sluiten