Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij 'cosmisch' — zekere verhoudingen tusschen het Universeele en het Partieele.

Noot: Voor verdere analogieën zie vorige noten: 'symbolisch worden die verhoudingen doorleefd in de eerste drie of 'Lagere Graden'; 'cosmisch' of 'organisch' — daar een cosmos of 'stelsel' in den natuurfilosofischcn zin een organisme is in de drie Hoogere Graden, waarin de vrijmetselaar althans tot zekere hoogte realiseert en uitleeft de Ideeën, waarmede hij zich in de symbolieke graden per analogie vereenigd gedacht heeft; de symbolische graden zijn daarom meer ideëel en abstract in zekeren zin, de cosmische graden daartegenover meer reëel en concreet.

V. De omkeeringvan 'profaan' tot 'vr ij metselaar'

en de overgang of verheffing van den eenen graad van vrijmetselarij tot den volgenden zijn processen in het bewustzijn van den mensch zelf, die getuigen van de Immanentie van het Universeele in hem.

Noot. Alleen het immanente, universeele kan den mensch in zijn uiterlijk bewustzijn tot vrijmetselaar maken; dit omkeeren is de 'bekeering' der oorspronkelijke, gnostische, christenen bijv., die niet anders dan 'vrijmetselaren' waren; dat deze processen niet zouden plaats vinden in het bewustzijn van cene vrouw is natuurlijk een 'manlijke' dwaasheid.

Alleen wie der vrouw eene ziel ontzegt, kan haar ontzeggen den toegang tot het vrijmetselaarschap.

VI. De immer gestelde eisch, dat de candidaat 'vrij en meerderjarig' zij, beteekent derhalve de geestesvrijheid en geestelijke meerderjarigheid, die hem gereed maken voor die omkeering.

Noot: Dit is het eénig exclusieve der vrije-metselarij: zij sluit on-vrijheid en eenzijdigheid uit; dat is zeer duidelijk neergelegd in het 4e der 'landmerken' door br. Findel genoemd.

Over Loges en Orden va.n Vrijmetselarij.

VII. Loges en Orden van Vrijmetselarij bestaan uit samenwerking van vrijmetselaren.

Noot: Deze organisaties ontleenen hun bestaan aan de vrijmetselaren, die ze stichten en instandhouden en die zelf weder

Sluiten