Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, als symbolische handeling en voorstelling, de macht van inductie en invocatie.

Noot: Namelijk de 'electrische' inductie der ideeën en de 'magnetische' invocatie —- of het beroep op — de hoogere gevoelens, en dit is een gebeuren, voornamer en subtieler van aard, daarom zuiverder, dan dat der gesproken woorden, te meer, daar het in een goed magonniek rituaal vrij is van eenigerlei persoonlijke invloeden; de zuiverheid van het rituaal kan zelfs geschaad worden door persoonlijke welsprekendheid en minder zuivere emotie ; een magonniek rituaal mag en kan alleen leeren zien, verlichten en verheffen en dit is alleen mogelijk, wanneer het innerlijk van den candidaat stil, onbevangen en onbewogen is als een waterspiegel; wordt deze in beweging gebracht, dan kan het rituaal geen magonnieken arbeid aan den candidaat verrichten.

XII. De symbolische magonnieke inwijding brengt een inwezenlijk feit tot klaarheid voor het uiterlijk bewustzijn en tóónt aldus den weg. In de cosmische gradengaatdevrijmetselaardienweg. Hetontwaakte zelfbewustzijn vindt zijne plaats in het cosmisch geheel. Deze vereenigingvandenindividueelen vorm met het universeel bewustzijn brengt denmagonnieken tempel tot stand, bouwstuk van Koninklijke Ku n s t.

Noot: De plaats en beteekenis der magonnieke 'inwijdingen' moeten op de juiste waarde geschat worden, niet te hoog en evenmin te laag; een voornaam punt ten deze is de erkenning dat de loge nóch de orde den vrijmetselaar maken. Zij kunnen hem slechts ontvangen en hem, als blijk van officieele erkenning, bevestigen. De 'receptie' en 'confirmatie' zijn voor den candidaat stellig van belang, wanneer orde en loge hun ware magonnieke peil handhaven, maar men moet niet vergeten, dat zulk eene inwijding eene wederzijdsche receptie en confirmatie is en dat wanneer vrijmetselaren van geboorte in eene loge of orde niet herkennen, wat zij van aanleg in zich zelf weten, zij zich in die loge of orde niet meer thuis zullen gevoelen en heen zullen gaan, als „het er te veel rookt". Niets bindt hen ten

Sluiten