Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keiler, Blavatsky, e. t. q. koopen. Ik zal daarom geenerlei mededeelingen doen omtrent samenstelling van bestaande orden, maar niets kan mij beletten eene schets van eene toekomstige orde te geven, gelijk ik mij die denk, en voorzooverre de lijnen daarvan naar mijne meening voor den tegemvoordigen lezer eenige waaide kunnen hebben.

De titels der drie symbolische graden zijn reeds voldoende bekend aan eiken belangstellenden profaan. Hij heeft het recht, te weten, dat de derde graad die van 'Meester Vrijmetselaar' is, aangezien bijna overal voor de toelating van candidaten geëischt wordt, dat zij door twee meester-vrijmetselaren worden voorgedragen. Waar hij van deze bepaling op de hoogte moet zijn, wanneer hij candidaat wil worden, kan er geen bezwaar zijn, hem ook met dezen titel bekend te maken. Er kan al even weinig bezwaar zijn, hem mede te deelen dat hij begint met leerling te heeten, als hij toegelaten zal worden.

De drie cosmische graden waarvan ik de beteekenis boven reeds eenigszins aanduidde, zal ik noemen met de Nederlandsche namen 'Hoeder', 'Denker' en 'Stichter'. Den intermediairen graad met dien van 'Meester-Afgevaardigde'.

Er bestaat eene hiërarchische opklimming in de zeven graden, of, omgekeerd, de Orde bestaat uit een hiërarchische nederdaIing en uitwerking door de zeven graden heen. De oorsprong der Orde ligt in den cosmischen graad der Stichters. De ideeën worden uitgewerkt in den graad der Denkers, die de Landmerken, de Beginselen, Ritualen, Symbolen, Woorden, enz. voor de Orde géven; de graad draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van inhoud en beteekenis. De graad der Hoeders heeft tot taak het waken over de uitvoering van den arbeid in de symbolische graden, aan welken zij deelnemen, maar waarin zij overigens geen enkel prerogatief voeren boven de gewone leden dier graden. Hun arbeid is van inspiratieven en verklarënden aard, meer dan van disciplinairen aard. Of liever nog: zij handhaven een zekere discipline van humanistischen en zuiverredelijken aard, d. w. z. zij zullen alle hulp geven, die zij vermogen en die gewenscht is om hunne 'jongere' broederen te leeren inzien en verstaan wat eerst nog duister voor hen was.

De intermediaire graad, de 'vierde', hier die der afgevaardig-

Sluiten