Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vrijmetselaar zijnde, dien van 18 jaren — bereikt heeft;

b. in geestelijken zin:

dat hij niet gebonden is door eene eenzijdige geloofsbelijdenis of door eene gelofte aan een persoonlijken godsdienstigen of filosofischen leider; en dat hij niet in zijne vrije-wils-uitingen belemmerd wordt hetzij door hypnotischen of anderszins bedwelmenden psychischen dwang, hetzij door bedwelmende middelen dan fyzieken aard;

2e. hij moet althans een minimum van maatschappelijke en economische zelfstandigheid bezitten;

3e. hij moet een zekeren grondslag van algemeene ontwikkeling bezitten;

4e- hij moet kennis genomen hebben van de Groote Landmerken en van de Beginselen der Orde en zijne instemming daarmee betuigd hebben.

5e. hij moet den wensch te kennen geven van te leeren en met zijne verworven kennis en inzichten van meerder nut en goed voor zijne medeschepselen in het algemeen te zijn.

Candidaten zullen eene schriftelijke verklaring op deze punten moeten afleggen voor eene commissie uit de orde. Worden zij na gunstige verklaring toegelaten, dan zullen zij de 'Verplichting van den 'Eersten Graad' op zich nemen, hiervoren bedoeld, en zullen zij méér dan ooit met recht den naam van 'vrij man of vrouw kunnen dragen. Aan henzelf blijft overgelaten hun eigen arbeid, de uiterlijke zoowel als de innerlijke.

De grootste mate van individueele zelfstandigheid, verantwoordelijkheids-gevoel en eigen inzicht moet samengaan met de hoogste bereidwilligheid tot samenwerken, de meest mogelijke hulpvaardigheid en vrijwillige onderwerping aan rechtmatig gestelde regelen. Dit zijn m.i. de meer bijzondere kenmerken der vrijmetselarij in de naaste toekomst.

25-30 Aug. 1916.

P.S. Ik wensch met nadruk ten slotte de aandacht van vrijmetselaren te vestigen op het feit, dat ik bij mijn hierboven gegeven opstel slechts gebruik gemaakt heb van brochures en boekwerken over vrijmetselarij, die voor 'profanen' in den

Sluiten