Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. J. P. A. Laman de Vries, Hoofddirecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen;

J. C. L. van der Lande, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

Jhr. W. van Loon, Bankier te Amsterdam;

R. U. Mesdag, Directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Rotterdam;

F. H. de Monté ver Loren, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Mr. H. J. Nieboer, te 's Gravenhage;

Mr. F. S. van Nierop, Lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal ;

B. Nierstrasz, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

P. J. van Ommeren, Bankier te Rotterdam;

Mr. R. J. H. Patijn, Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal :

J. H. A. Schaper, Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ;

Dr. D. F. Scheurleer, Bankier te 's Gravenhage;

J. D. G. Schuuring, Hoofddirecteur van de registratie, de hypotheken en het kadaster;

C. A. P. van Stolk, Lid van de firma van Stolk's commissiehandel te Rotterdam;

E. M. Teenstra, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Mr. M. Tydeman Jr., Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ;

J. van Vollenhoven, Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ;

Dr. E. van Welderen baron Rengers, Voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw, te IJsbrechtum;

J. V. Wierdsma, Directeur der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam;

Mr. J. B. L. C. C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

tot secretaris: J. M. J. Schepper, adjunct-commies bij het Departement van Financiën.

Bij dat besluit werd aan de Commissie de bevoegdheid verleend, zich in subcommissiën te verdeelen, wanneer dat voor het beter volbrengen van hare opdracht haar nuttig mocht schijnen.

Op 8 October 1915 werd de Commissie in de Trèves-zaal van het Departement van Waterstaat door Uwen Ambtsvoorganger geïnstalleerd met de volgende rede:

Mijne Heeren,

Waar eenerzijds de oorlogstoestand het Rijk dwingt tot het doen van zeer groote en zeer buitengewone uitgaven en daartegenover in sommige kringen der bevolking als rechtstreeksch of indirect gevolg van dien toestand meer of minder belangrijke buitengewone winsten worden gemaakt, is in allengs

Sluiten