Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier en daar de verwachtingen omtrent het resultaat van Uw arbeid hooger zijn gespannen dan U zal zijn gegeven, te verwezenlijken.

Hoe dit moge zijn, Gij kunt allen er ü van verzekerd houden, dat de Regeering hare erkentelijkheid niet zal afmeten naar het aantal millioenen waarop Gij aan de schatkist uitzicht zult weten te openen.

Hiermede verklaar ik deze Staatscommissie voor geïnstalleerd en geef ik, met vertrouwen, liare leiding, Mijnheer de Voorzitter, in Uwe handen.

De Voorzitter der Staatscommissie beantwoordde die rede aldus:

Excellentie,

Namens de Staatscommissie, welke Uwe Excellentie zoo juist heeft geïnstalleerd, heb ik de eer Hare Majesteit de Koningin dank te zeggen voor de benoeming en Uwe Excellentie voor de daartoe strekkende voordracht.

Het onderwerp, waarvan de behandeling aan onze Commissie is opgedragen, ontmoet in alle kringen der samenleving instemming. Evenwel al is het woord: belasting op oorlogswinsten, spoedig uitgesproken, liet begrip is moeilijk te bepalen, en het neerleggen van de regeling in practische voorschriften ontmoet groote bezwaren.

Die overtuiging neemt niet weg, dat wij allen gaarne onze kennis en ervaring ter beschikking hebben gesteld om zoo spoedig het eenigszins mogelijk is tot een deugdelijke regeling te geraken. Wij stellen het zeer op prijs, dat de opdracht aan de Commissie verleend, zeer ruim is gesteld en hare werkwijze niet aan banden is gelegd, waardoor het mogelijk zal zijn van de samenstelling der Commissie het meeste nut te trekken.

De Commissie is er van overtuigd, dat zij snel zal moeten werken en zal zich zonder twijfel daartoe beijveren. Zij zal trachten er toe mede te werken, dat in dezen tijd, nu zoovele menschen groote en blijvende schade lijden en de gemeenschap zich reusachtige opofferingen moet getroosten, degenen, die aan de tijdsomstandigheden vaak buitengewone inkomsten- of vermogensvermeerdering danken, een deel daarvan aan de Staatskas afstaan.

De Commissie is Uwe Excellentie dankbaar voor de opmerking, dat bij het werk, dat zij heeft te verrichten, het niet alleen zal zijn de grootte van de bate voor de staatsfinanciën, maar ook de ingespannen poging om die te verkrijgen, welke de waardeering van haar pogen zal bepalen.

Met de verzekering, dat onze Commissie met groote voortvarendheid zal werken, aanvaard ik gaarne de leiding.

Terstond na de installatie heeft de Staatscommissie met hare werkzaamheden een aanvang gemaakt en hare eerste algeineene vergadering gehouden, waarin op voorstel van den Voorzitter de werkwijze der Commissie werd behandeld. Tot Onder-Voorzitter der Staatscommissie werd in die vergadering gekozen de heer mr. M. Tydeman Jr.

Vervolgens werd eene subcommissie van voorbereiding ingesteld, om een voorontwerp uit te werken, dat de Staatscommissie tot leidraad zou kunnen dienen. Tot leden dier subcommissie werden op voorstel van den Voorzitter naast dezen en den Onder-Voorzitter aangewezen de heeren B. J. Hoetink, J. C. E. Kellermann Slotemaker, mr. J. P. A. Laman de Vries, R. U. Mesdag en J. D. G. Schuuring.

De subcommissie van voorbereiding kwam in een drietal vergaderingen, gehouden op 11 October, 8 en 19 November 1915, met een voorontwerp en Memorie van Toelichting gereed. Op 18 December 1915 werd in de tweede algemeene vergadering der Commissie over de grondslagen van dat vóórontwerp beraadslaagd. Ten aanzien van enkele hoofdzaken, welke voor de samenstelling van het ontwerp van overwegend belang waren en waaromtrent verschil van gevoelen bleek te bestaan, vond eene beslissing door stemming plaats.

Sluiten