Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit aitikel wordt sleclits toegepast, indien de vermindering ten minste f 1000 bedraagt. °

Artikel 92.

De terugbetaling ingevolge artikel 91, letter a, wordt binnen zes maanden na afloop van liet jaar bedoeld in den aanhef van liet artikel, aangevraagd door indiening van een bezwaarschrift bij den inspecteur in wiens dienstkrino- de aajislag is opgelegd. De artikelen 46 en 48 tot en met 51°zijn van toepassing.

Artikel 93.

Yan de belastbare som waarnaar een aanslag in de inkomstenbelasting is berekend, wordt voor de belastingplichtigen bedoeld bij artikel 2, afgetrokken de oorlogswinstbelasting wegens de vermeerdering van liet inkomen, welke in die som is begrepen. De aanslag in de inkomstenbelasting wordt dienovereenkomstig verminderd.

De vermindering ingevolge liet vorige lid wordt door den inspecteur in wiens dienstkring de aanslag in de inkomstenbelasting is opgelegd, ambtshalve toegepast. Yan het bedrag dier vermindering wordt den aangeslagene schriftelijk kennis gegeven.

Artikel 94.

Xa ontvangst der kennisgeving bedoeld bij het tweede lid van artikel 93, kan de aangeslagene, indien hij het bedrag der vermindering niet juist acht, den inspecteur onder opgaaf van redenen om herziening van dat bedrag verzoeken.

Is binnen drie maanden na den dag sedert welken de aanslag in de oorlogswinstbelasting onherroepelijk vaststaat, eene kennisgeving, als bedoeld bij het tweede lid van artikel 93, niet ontvangen, dan kan de aangeslagene den inspecteur verzoeken de vermindering alsnog toe te passen.

Het verzoek volgens het eerste of tweede lid van dit artikel wordt schriftelijk gedaan binnen zes maanden na den dag sedert welken de aanslag in de oorlogswinstbelasting onherroepelijk vaststaat.

De artikelen 97 en 98 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 zijn van toepassing alsof liet verzoek ware gedaan Ingevolge artikel 96 dier wet.

Artikel 95.

Indien, nadat artikel 93 is toegepast, eenig bedrag aan oorlogswinstbelasting ingevolge artikel 91 wordt terugbetaald, wordt de belastbare som waarnaar de aanslag in de inkomstenbelasting is berekend, met dat bedrag verhoogd en die aanslag door den inspecteur dienovereenkomstig vermeerderd.

De vermeerdering ingevolge het vorige lid wordt als een aanslag beschouwd.

Artikel 9(5.

Binnen een jaar nadat de oorlogstoestand is geëindigd, wordt een voorstel van wet ingediend om de in artikel 1 bepaalde heffing te doen vervallen.

Artikel 97.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel: „Wet op de Uorlogswmstbelasting 1916".

Artikel 98.

Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden met 1 Augustus 1914.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Sluiten