Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 93 en 94. Volgens deze artikelen wordt van liet bedrag, dat aan oorlogswinstbelasting wordt betaald, geen inkomstenbelasting gelieven.

Art. 95. Dit artikel houdt verband eenerzijds met art. 93 en anderzijds met art. 91. Is een aanslag in de inkomstenbelasting verminderd met liet oog op een aanslag in de oorlogswinstbelasting en wordt de laatste aanslag geheel of gedeeltelijk terugbetaald, dan moet de eerstgenoemde dientengevolge worden verhoogd.

Art. 96. Wanneer het in dit artikel bedoelde voorstel van wet zal kunnen worden ingediend, is thans niet te bepalen. Die indiening zal vermoedelijk wel niet dadelijk kunnen geschieden, zoodra de vrede tusschen de oorlogvoerende mogend" heden gesloten is. De verhoudingen welke onmiddellijk daarna in het economisch leven zullen bestaan, maken dat wellicht ongewenscht. In elk geval echter mag deze wet niet te lang worden bestendigd. Daarom is bepaald, dat het voorstel van wet zal worden ingediend binnen een jaar nadat de oorlogstoestand is geëindigd.

Art. 98. Door aan de wet terugwerkende kracht te verleenen zijn ingewikkelde regelingen voorkomen. De artikelen 5 en 36 zijn daardoor ook voor de reeds verstreken termijnen, waarover de heffing moet geschieden, toepasselijk gemaakt.

De Minister van Financiën,

Sluiten