Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dat jaar vergeleken, dan schiet er aan oorlogswinst niet veel over. Het jaar 1912 is voor andere bedrijven bijzonder gunstig geweest. Terwijl het jaar 1913 over 't algemeen voor ons land een gunstig normaal jaar is geweest. Er schuilt in de vergelijking met één jaar zeker iets willekeurigs, maar men verlieze niet uit het oog, dat het tweede lid van artikel 1 altijd een veiligheidsklep is. Daarbij heeft de vergelijking met één jaar altijd dit groote voordeel, dat heel wat administratieve rompslomp wordt voorkomen.

Wat het tarief betreft, deelt de Voorzitter mede, dat hij daaromtrent ook de Regeering eens had gepolst, opdat deze, voor het geval zij aan een geheel ander cijfer dacht, niet in moeilijkheden zou komen. Minister Treub verschrikte van een cijfer van 25 pet. allerminst. De vrijstelling van zeker bedrag is practisch onmisbaar. Anders is het werk van de administratie niet te overzien. Misschien kan het bedrag dat vrij is, eenigszins worden verlaagd. Degressie is voor de natuurlijke personen zeer wenschelijk. De Heer De Monté ver Loren wees er zeer terecht op, dat wij hier een geval hebben analoog aan de successierechten. Voor de naamlooze vennootschappen zal echter een vast tarief moeten gelden.

Het jaar 1914 moet bij de belasting betrokken worden, omdat ook in dat jaar al groote winsten zijn gemaakt. Stelt men hen, die die winsten genoten, vrij van de belasting, dan zal er tegen de heffing groote tegenzin ontstaan, omdat de eene groep anders behandeld wordt dan de andere.

Ten slotte bespreekt de Voorzitter het al of niet wenschelijke van een gematigd uitvoerrecht ter aanvulling van de oorlogswinstbelasting. In de subcommissie zijn het ontwerp-TREUB en de bezwaren daartegen natuurlijk besproken. De Heer Patijn denkt echter aan een lager recht en bij bepaalde artikelen. Toch is Spreker ook voor dat denkbeeld wat huiverig. We weten allen wat er reeds in de practijk geschiedt door den uitvoer met consenten, van wege het Ministerie van Landbouw verstrekt. Ter wille van de vaststelling der prijzen voor het binnenlandsch verbruik worden de grenzen telkens gesloten en weer open gesteld. Spreker vreest dat door een uitvoerrecht groote onbillijkheden zullen ontstaan. Er is zeker een groot voordeel aan verbonden, omdat de kleine winst-makers die buiten deze belasting vallen, ook iets, zij het weinig, medebetalen. Toch meent de Voorzitter dezen weg te moeten ontraden.

De Heer Laman de Vries beantwoordt den Heer Gerretson. Ook al zou men gebruik maken van de kohieren der Rijksinkomstenbelasting, dan had men nog slechts een punt van uitgang, doch geen cijfer waarmede kan worden vergeleken. Men ontkomt dus nimmer aan een constructie van het inkomen over het jaar 1913 naar de beginselen van de wet op de inkomstenbelasting. De aanslagen in de bedrijfsbelasting helpen ons weinig, omdat tusschen beide wetten een veel te groot, verschil bestaat. Daarom kan de administratie wel zooveel mogelijk gebruik maken van het aanwezige materiaal, en dat zal zij natuurlijk doen. Maar men kan zonder in allerlei moeilijk verstaanbare regelingen te vervallen en zonder een casuïstiek, die de wet ongenietbaar maakt, dat materiaal niet in de wet verwerken. Materieel zal geschieden wat de Heer Gerretson bedoelt, in de wet kan het echter niet worden bepaald.

De Heer Gerretson wijst er op, dat men niet moet vergeten den grooten steun dien de gemeentelijke kohieren verschaffen. Zij bevatten het geheele inkomen De practijk bij reclames is dan ook altijd, dat men de gemeentelijke kohieren raadpleegt. De administratie heeft toch tot hare beschikking de kohieren van de inkomstenbelasting, die van de bedrijfs- en vermogensbelasting en de gemeentelijke kohieren. Zij verschaffen licht over alle jaren. Daarvan gebruik te maken is veel doeltreffender dan de techniek van het vóór-ontwerp.

De Voorzitter wil thans aan de vergadering drie vragen ter beslissing voorleggen:

I. Zal het ontwerp gebaseerd blijven op de vermeerdering van het inkomen of wil de commissie vermeerdering van het vermogen aan de belasting ten grondslag leggen?

Sluiten