Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het oorspronkelijk ontwerp was de heffing bij de bron yerder doorgevoerd dan thans. Nu worden de tantièmes belast bij de genieters. Waarom de tantièmes anders behandeld dan de dividenden? Veel zuiverder en eenvoudiger is, alles bij de bron te treffen.

De Voorzitter wijst er op, dat sommige bezwaren, die tegen het treffen van de dividenden bij de aandeelhouders aangevoerd zijn, ■ t. a. v. de tantièmes niet gelden. Wie de tantièmes genieten, is voor de administratie na te gaan.

De Heer' Patijn acht het onjuist, ook de tantièmes bij de bron te belasten. Dan moeten de aandeelhouders voor hen, die de tantièmes ontvangen, de belasting betalen.

Den Heer van Niebop komt het voor, dat men de tantièmes en de dividenden gelijk moet behandelen. Zooals het artikel nu luidt, mogen de tantième-trekkers wèl en de aandeelhouders niet compenseeren. Volle heffing bij de bron is veel meer principieel. De naamlooze vennootschappen kunnen de belasting van de tantièmes toch aftrekken.

eiken vorm beschikbare bedrag na normale of door de omstandigheden geboden afschrijving en reserveering."

De eerste alinea wordt tweede alinea.

Sub 1 vervalt.

Sub 2 wordt sub 1.

De Heer Patijn vindt dat uitstekend, maar dan moet het in de wet staan. Anders geschiedt het toch niet.

Ook de Heer Teenstra is voor volledige heffing bij de bron ; anders heeft men bij de tantièmes wèl, bij de dividenden geen voordeel van eventueele degressie.

Door de vergadering wordt besloten ook de tantièmes bij de naamlooze vennootschap te belasten. In artikel 14 zal een clausule opgenomen worden, dat de belasting van de tantièmes mag worden ingehouden. Verder zal artikel 24 met het gewijzigde artikel 14 in overeenstemming worden gebracht.

De Heer Nierstrasz licht vervolgens het tweede gedeelte van zijn amendement toe. Niet alleen de normale of door de omstandigheden geboden afschrijvingen moeten van de winst worden afgetrokken, maar ook de normale of door de omstandigheden geboden reserveering. Spreker wijst op de scheepvaartmaatschappijen die thans schepen moeten koopen of doen bouwen en daarvoor veel meer móeten betalen dan anders. Zij dienen voor de toekomst flinke reserves te maken om ook later het bedrijf boven water te kunnen houden.-

De Voorzitter vreest, dat er een misverstand in het spel is. Wordt een reserve gevormd, die voor afschrijving dient, dan wordt zij als afschrijving behandeld en mag dus worden afgetrokken.

De Heer Nierstrasz wil ook de statutaire reserveering zien afgetrokken. Spreker vraagt, of de subcommissie de quaestie nog niet eens zou kunnen overwegen.

De Voorzitter acht zulks niet noodig, omdat alle leden der subcommissie van gevoelen zijn, dat de statutaire reserve niet mag worden afgetrokken.

De Heer van Nierop meent ook, dat men zeker moet onderscheiden tusscben reserveering uit de bruto-winst en die uil de netto-winst. De eerste is een afschrijving van een verlies, waarvan het bedrag nog niet vaststaat; zij mag als zoodanig worden afgetrokken. De laatste is echter zuivere winst en moet dus belast worden.

De Heer Gerzon sluit zich bij den vorigen spreker aan. Reserveering die als afschrijving bedoeld is van een nog onbekend verlies, mag worden afgetrokken, omdat, valt het bedrag van het verlies mee, het overblijvende deel van het gereserveerde bedrag in een volgend jaar weer aan de winst zal ten goede komen.

Sluiten