Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds bezighoudt, want opgelost zijn ze nog niet geheel. Waarschijnlijk zijn de meeste Eddaliederen uit IJsland en Noorwegen afkomstig en dateeren de oudste uit de tiende eeuw. Het is in strofen ingedeelde, allitereerende poëzie. Een der Edda-liederen, de Havamal, is vooral voor ons onderzoek van belang: het bestaat uit een zestal stukken, waarvan het eerste en het vierde de voornaamste zijn: daarin wordt een wijsheidsleer gegeven. Het is waarschijnlijk uit Noorwegen afkomstig. „Voor de kennis van verhoudingen en toestanden leveren deze vrij uitvoerige liederen belangrijke gegevens; voor den godsdienst geven zij alleen een negatief resultaat, daar zij toonen, hoe weinig de zedelijkheid en het leven in 't algemeen van religieuze gedachten en motieven doordrongen was. In een der fragmenten lezen we zelfs, dat het beter is in 't geheel niet te bidden dan overmatig te offeren."1)

Voorts behoort tot onze bronnen de Skaldenpoëzie. De Skalden waren dichters, die aan de hoven der vorsten verkeerden jen hun heldendaden moesten bezingen; als loon kregen ze rijke geschenken en eerbewijzen. Kennen we van geen van de Edda-liederen ook slechts den naam van den maker, bijna vierhonderd Skalden zijn ons daarentegen bij name bekend en van velen is ons ook de levensgeschiedenis geheel of gedeeltelijk overgeleverd. Zij dichtten ongeveer tusschen de jaren 900 en 1200 en waren oorspronkelijk

1) Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, t. a. p. blz. 261.

Sluiten