Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer we nu uit deze bronnen de Oudnoorsche wijsheid willen leeren kennen, kunnen we de mythologie niet stilzwijgend voorbijgaan; vandaar dat deze hier, zij het ook in een bekopt overzicht, behandeld zal worden. Behalve dat we verder door het lezen der saga's veel van de wijsheid der oude Noren te weten komen, vinden we belangrijke gegevens voor onze kennis hiervan in de spreuken en spreekwoordelijke uitdrukkingen, die we in hun heele literatuur, in het bijzonder in de Edda, aantreffen.

Voornamelijk aan de hand van deze, door hen zelf geformuleerde zegswijzen, zal ik trachten, een zoo duidelijk mogelijk beeld hunner wijsheid te geven. Daar een eenigszins uitgebreide spreekwoordenverzameling niet binnen mijn bereik was, is de hier gegeven lijst verre van volledig.

Sluiten