Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zie in het strijdgewoel niet op, opdat de mannen u niet betooveren, want dan wordt men als waanzinnig."

In den omgang met andere menschen is trouw een der voornaamste eischen, trouw aan zijn heer, trouw aan zijn gegeven woord, trouw aan zijn wraak, trouw ook aan zijn verwanten en vrienden; vandaar dat het een eerste vereischte is beleedigingen, dezen aangedaan, te wreken, zooals we boven reeds zagen. Doch men moet ook trouw zijn aan het gegeven woord en aan den gezworen eed. Leugenaars en meineedigen worden ten zeerste geminacht. Bij den Deenschen geschiedschrijver Saxo Grammaticus, die omstreeks het jaar 1200 de geschiedenis van Denemarken in het Latijn beschreef, kunnen we er nog duidelijke bewijzen van vinden, hoe hoog de waarheidsliefde in eere was. „Er wordt gewicht aan gehecht dat Amleth (Hamlet) bij alle listige maatregelen die hij beraamde en uitvoerde om zich aan 't gevaar te onttrekken en den moord van zijn vader te wreken, toch leugen wist te vermijden. Dit laatste voorbeeld is des te merkwaardiger omdat wij daaruit zien dat de waarheidsliefde allerlei dingen niet uitsloot, die wij onder bedrog rekenen. Indien maar formeel de waarheid gehuldigd was, en daardoor het persoonlijke eergevoel van den man gered, dan mocht men gerust rekenen op den valschen schijn van een dubbelzinnig woord of een ge-

Sluiten