Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer hij den dood van zijn broeder heeft gewroken. Die wraak gaat haar blijkbaar zeer ter harte: op een morgen legt ze haar drie overgebleven zoons een heel schouderstuk van een os voor, in drieën gedeeld, en als ze naar de reden daarvan vragen, luidt haar antwoord: „dat is niets bijzonders en daarover behoeft ge u niet te verwonderen, want in nog grootere stukken werd uw broeder Hallr gehouwen en ik heb er u niet over hooren spreken, dat dat iets bijzonders was." „Gij zijt heel anders opgegroeid dan uw verwanten, die niet zooveel schande zouden hebben verdragen, als gij geduld hebt." Telkens ziet men, dat niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen in de bloedwraak deelnemen. Zoo kon men dikwijls eindelooze familieveeten krijgen.

Bloedverwantschap.

„Dat raad ik, dat ge u tegenover uw verwanten vlekkeloos gedraagt; wreek het niet, al doen ze u ook iets kwaads; men zegt, dat u dat na uw dood ten goede komt." „De hand van een verwant is de beste hulp." „Onbeschermd is ieder van achteren, tenzij hij een broeder heeft."

Niet alleen zijn bloedverwanten moet men op deze wijze behandelen, doch ook zijn „eedbroeders". Men kon n.1. met inachtneming van

Sluiten