Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minister Sarama, en de koning had dien op zijne beurt geschonken aan Sankarsa, mitsgaders landerijen en onderhoorige lieden. De Khmerinscriptie schijnt van inhoud nog al te verschillen, doch heeft te veel geleden om zulks met zekerheid te kunnen zeggen.

Tot de groote werken ten algemeenen nutte, welke de oude Cambodjanen hebben nagelaten behooren steenen bruggen, zooals de Spean Teup en de Spean Sreng, waarvan de eerste 35, de tweede 33 bogen heeft. Eertijds vormde de laatste brug den overgang van de groote heirbaan, waarvan de sporen nog zichtbaar zijn. Op kleinen afstand van die heirbaan of straatweg, bij 't dorp Teuk Chum, bespeurt men de ruïnen van een toren. Het opschrift van een ter plaatse gevonden steenzuil geeft te kennen dat zekere Acarya in den jare 871 Qaka, in de maand Pausa (949—950 A. D.) daar een heiligdom stichtte van Trailokyanatha. Het is dus eene Buddhistische stichting, doch met Trailokyanatha is toch niet deBuddha bedoeld, zooals de Sch. meent, maar als wij ons niet vergissen, Lokegvara, de bij de Mahayanisten zoo hoog vereerde Bodhisattva, de barmhartige redder in alle nooden.

Eveneens een Buddhistisch heiligdom is de Prasat Ta Sien niet ver van bovengenoemd oord. Het is een toren met opschriften op de zijwanden der poort. De datum schijnt te wezen 888 Q. (=966 A. D). Het heiligdom was gewijd aan Jagannathakegvara, vermoedelijk een synoniem van Lokegvara.

Een Buddhistisch bouwwerk is ook de vervallen kleine tempel bekend onder den naam van Prasat Ta An. Op de wanden leest men nog ettelijke inscripties. De eerste vermeldt de oprichting van een beeld van Trailokyavijaya; de tweede van 901 of909 £aka bevat een schenking aan Loke^vara. Een derde, van den jare 1189, spreekt van de oprichting van een beeld van Sugata Maravijita, d. i. van Buddha die Mara overwonnen heeft. Opmerkelijk is het dat op den bovendrempel van een der poorten een voorstelling te zien is van Visnu als Manleeuw die den reus Hiranyakaijipu verscheurt; een nieuw voorbeeld van een vreedzame vereeniging van Buddhistische en Brahmanistische godsdienstige denkbeelden.

Het distrikt Krelanh is rijk aan overblijfselen der oudheid. Op een heuveltje genaamd Phnom Kombat liggen, half in den grond gezakt, verscheiden vrouwenbeelden. Een beeldwerk vertoont drie vrouwen met een lotus in de hand, en hooger op vijf figuren, naar het schijnt van Buddha's, waarboven een veelhoofdige Naga. Een aantal andere bouwvallen in t distrikt gaan wij met stilzwijgen voorbij, te meer dewijl ze zeer onvolledig onderzocht zijn.

Van meer belang is de ruïne van Kedei Ta Kam. Het heiligdom, of-

Sluiten