Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 901 waarbij Z. Maj. Jayavarman vergunning verleent om dorpen te stichten, er huisgezinnen te vestigen en godenbeelden op te richten, als daar zijn, een £iva-lirïga, een Paramegvara (titel van £iva) onder de trekken van Rajapativarman zaliger; twee beelden van Bhagavatï, onder de trekken van twee overleden dames; een Bhadregvara (vorm van £iva), een Narayana en een Campegvara (beide namen van Visnu). Verder worden de grenzen van de stichting opgegeven, alsmede de inkomsten. Nog andere schenkingen worden vermeld voor de oprichting van een £ivalinga, en van de godheid van Lingapura, alsook eene bijdrage aan de stichting door Jayayuddhavarman, die een door hem gekocht stuk land geeft aan de godin Bhagavatï, afgebeeld onder de trekken van zijne grootmoeder. De tweede inscriptie, waarvan de letters zeer uitgesleten zijn, is — zooveel is duidelijk — van soortgelijken inhoud en van weinig later tijd.

Niet ver van de oude hoofdstad AngkorThom ligt het gehucht Samrong. In een boschje in de nabijheid staat naast eenige beeldjes van Visnu en Ganega een zuil, wier zijden grootendeels met opschriften bedekt zijn. Een der zijden wordt gedeeltelijk ingenomen door een bas-relief van middelmatig maaksel, voorstellende Visnu rijdende op Garuda. Het aantal datums hetwelk men in den 239 regels tellenden tekst, deels in 'tSanskrit, deels in de landtaal gesteld, aantreft, is aanzienlijk; ze loopen van 1000 Q. tot 1028, of misschien 1050, hoewel dit laatste cijfer twijfelachtig is. Voor zoover men uit de onduidelijk geschreven en verminkte teksten kan opmaken, zijn deze opgesteld door den brahmaan Pandit Yogïgvara, die tal van vrome schenkingen opsomt ten gunste van £iva, vereerd onder de namen van £iva-lirïga, Bhadregvara en den god van Lingapura.

De bouwvallen van Prasat Khnat, overblijfsels van drie torens, zijn van Buddhistischen oorsprong. Dit blijkt voldoende uit de tweetalige opschriften, al zijn ze zeer uitgesleten, want men kan op meer dan één plaats den naam Lokanatha, alias Lokegvara onderscheiden. Als datum komt voor 874 Qaka.

Op een heuvel, bij de inlanders bekend als Phnom Krom, van waar men een verrukkelijk uitzicht heeft naar alle kanten, staat een bouwwerk, bestaande uit vier gebouwtjes en drie torens, omgeven door een driedubbele ringmuur. De tempel is klein en eenvoudig, maar sierlijk en dagteekent zeker uit het bloeitijdperk der Cambodjasche bouwkunst. Een prachtig Brahmabeeld met vier aangezichten bewijst het brahmanistisch karakter van 't heiligdom.

Onder den naam van Vat Athvea is bij de inlanders een monument bekend ten N. van den berg Krom. Het heeft den schijn alsof het gebouw

Sluiten