Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldorde, staat dus in zeker opzicht hooger dan die wereldorde, vormt dus de hoogere eenheid welke de drie-persoonlijkheid, de drievuldigheid omvat, al kan ze in zeker opzicht hiermede gelijk gesteld worden. 1 Dat Wezen heeft in alle tijdperken der wereld bestaan, en bestaat thans nog; het heeft zich van den aanvang der tijden geopenbaard in luisterrijke vorstengestalten en daalt ook nu nog in onze verdorven dagen op deze aarde neder om de macht der Duisternis te niet te doen door de machten der Helle te bestrijden.

Wat de eeuwigheid van Buddha betreft, is het van belang te vergelijken wat een der oudste en heiligste boeken van den Mahayanistischen canon, de Saddharma-Pundarika, te dien aanzien leert. In het 15dc hoofdstuk, getiteld «Levensduur van den Tathagata», wordt in bewoordingen, die in een zeker geheimzinnig waas gehuld zijn, door den Tathagata zeiven verkondigd dat hij een ontelbare reeks van Aeonen geleefd heeft en nog leven zal. De lieden verbeelden zich dat hij het Nirvana is ingegaan, doch in werkelijkheid was het slechts een vertoon van Nirvana, waartoe hij ter wille van de menschelijke zwakheid besloten had. Hij, de Vader der wereld, de uit zich zelf geborene, het Hoofd en de Redder der schepselen, brengt een schijn van Nirvana voort wanneer hij ziet dat de menschen door dwaling verblind zijn. In werkelijkheid is hij niet onderworpen aan algeheele uitdooving; alleen bij wijze van kunstgreep neemt hij den schijn er van aan; en herhaalde malen heeft hij zich in de wereld der levenden vertoond, hoewel hij in werkelijkheid steeds woont hoog op den Gierentop. Tot de meest kenmerkende gedeelten dier onthullingen van het wezen des Tathagata's behooren de volgende verzen : 2

1. «Sedert een onbegrijpelijk aantal van duizenden millioenen van

1 Onwillekeurig worden wij hier herinnerd aan de woorden van Walther von der Vogelweide (ed. Lachmann, p. 3):

Got, diner Trinitate,

die beslozzen hate din fürgedanc mit rate,

der jehen wir, mit driunge diu drie ist ein einunge.

Ein got der hohe hêre,

sin ie selbwesende êre verendet niemer mêre,

der sende uns sine lêre,

uns hat verleitet sêre die sinne uf mange sünde der fürste üz helle abgründe.

Walther leefde ongeveer eene eeuw vóór Tantular.

2 Naar de Engelsche vertaling in Sacred Books of the East, Vol. XXI (1884), p. 307-308.

Sluiten