Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ngka tekangjapa yoga siddhi rëgëpën pangalaha ri kagaktin ing Musuh; Tatva £rï vara-Bajrapani sira bayu pëgëngën i kadhlran ing manah | mvang Lokegvara-gabda £akyamuni-citta gavayakën i tungtung ing hidëp; byaktavas matëmah Bhatara paramartha Jina kita divangga bhasvara ||

D. i. «En houd u vast aan het prevelend gebed en den Yoga die bovenmenschelijke macht geeft, als middel om den Booze te overwinnen Houd den adem in, het wezen (element) van Vajrapani, met al de standvastigheid van uwen geest, en laat Lokegvara's woord en £akyamuni's geest aan de spits staan van uw gepeins. Wis en zeker zult gij dan (eenmaal) degene worden die waarachtiglijk Jina is, een Schitterend deel (al. verschijningsvorm , tevens: telg) des lichts.»

Het is opmerkelijk, schoon geenszins bevreemdend dat het element vay u (lucht, adem, wind), anders den Dhyani-buddha Aksobhya eigen, hier aan zijnen zoon, den Dhyani-bodhisattva Vajrapani toekomt. Immers in de mythologie is de zoon in wezen dezelfde als de vader; het is hetzelfde ding in een later gedachten toestand. Trouwens ook buiten de mythologie wordt volgens Indische begrippen de vader herboren in den zoon;«a t ma hi ja j fi a at man ah, heet het in een lied in 't Aitareya-Brahmana, en iets verder: taj jaya jaya bhavati yad asyam jayate punah 1 «daarom is eene

jaya (getrouwde vrouw) jaya, omdat men in haar opnieuw geboren wordt (jayate). >

Even weinig moeite levert de verklaring van den volgenden versregel op wanneer men weet dat de Yogin, die zich in vroom gepeins wil gaan verdiepen, zich tot die ernstige taak moet voorbereiden door het uitspreken van den Pranava, het heilige woord Om, het Brahmawoord, en door zich te doordringen van die gevoelens welke den geest louteren, de gevoelens van welwillendheid, mededoogen, blijmoedigheid en gelijkmoedigheid Het aankweeken van zulk eene stemming, die «bereiding van den geest»

K-!tia^ uParikarma)' hCet SewoonIijk bhavana, èn bij de Hindu's èn bij de Mahayanisten 2 ; de Zuidelijke Buddhisten bezigen den term brahmavi ara, d. ï. Brahmawandel. Hier boven heet hetzelfde «Cakyamuni's geest of stemming», waaruit volgt dat £aky amu ni en Brahma of brahma begrippen z.jn die samenvallen. Om niet al te wijdloopig te worden verwijzen wij voor de kennis van alles wat noodig geacht wordt als voorberei-

(im27 33Vre0n34)gePeinS' ^ h°°fdbron' het Yogasütra van Patanjali

Het heilige brahmawoord, de Pranava, wordt hier met de benaming van «Lokegvara s woord» aangeduid. Zulks kan ons niet meer bevreemden na1 Ait. Br. 7, 13.

5 Bijv. Karancja-Vyüha 73, 5. 14.

Sluiten